Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

El-Alameh Muhamed Nasirud Din el-Albanijj -rahimehullah- ka thënë: Israeli e di që Selefizmi është grupi i cili është në hak dhe se ummeti do të kthehet në atë rrugë që ka qenë Ebu Bekri dhe ‘Umeri -radij-Allahu anhuma- dhe se atyre do t’u flasë guri, dhe kështu filluan të themelojnë el-ikhuanul muslimine, xhematin teblig dhe një numër grupesh dhe disa me emrin e selefizmit, por që nuk është selefizëm…

Burimi: marrë nga kaseta me titull: Prisni o selefij dhe duroni.

Përktheu: Abdur-Rahman Mema

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

NUK KA ARGUMENT QË TË JEPET ZEKATI FITRIT NË TETËR KATEGORITË QË PËRMENDET NË KUR’AN

NUK KA ARGUMENT QË TË JEPET ZEKATI FITRIT NË TETËR KATEGORITË QË PËRMENDET NË KUR’AN

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Temamul-Minneh” duke iu kundërpërgjigjur Sejid Sabik (Allahu e mëshiroftë!) ku thotë: “Zekati i fitrit u ndahet tetë kategorive që përmenden në ajetin “Lëmosha e zeqatit është vetëm për të varfrit…” Et-Teube, 60

Thotë (Albani): Në Sunetin praktik nuk gjendet ndonjë argument që të dëshmojë për këtë formë ndarje (që përmend Sejid Sabik). Përkundrazi, fjala e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në hadithin që e transmeton Ibën Abasi radijAllahu anhuma: “…ushqim për të varfërit” përfitohet kufizimi i tij (dhënies së fitrit) me nevojtarët (Pra, u jepet të varfërve).

Ndërsa ajeti ka të bëjë me sadakanë e pasurive (zekatin) dhe jo me sadakanë e fitrit. Bazuar në argumentin para saj (para ajetit 60), e ajo është fjala e Allahut të Madhëruar: “Ka edhe të tillë që të qortojnë për shkak të ndarjes së lëmoshës. Nëse atyre u jepet ndonjë pjesë, ata kënaqen…” Et-Teube, 58.

Kjo është dhe ajo që ka zgjedhur dhe dijetari i Islamit Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!), i cili në lidhje me këtë pikë ka fetua të dobishme. Kjo është fjala e Esh-Sheukanit (Allahu e mëshiroftë!) në “Es-Sejlul-Xherar” vëll 2. Në lidhje me këtë Ibën Kajjimit (Allahu e mëshiroftë!) në “Zadul-Mead” thotë: “Prej udhëzimit të tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishte veçimi i të varfërve me këtë sadaka…”

Postuar tek Fikhu, Uncategorized | Lini një koment

Njerezit do te vazhdojne te gjenden ne miresi derisa ta shpejtojne iftarin

Njerezit do te vazhdojne te gjenden ne mirësi derisa ta shpejtojne iftarin

Shejh Albani (Allahu e meshirofte): Profeti alejhis selam ka thene: “Njerezit do te vazhdojne te gjenden ne miresi derisa ta shpejtojne iftarin.” Mutefekun alejhi. Hadithi gjendet dhe ne “El-Irvau”.

Fatkeqesisht sot shohim njerezit qe e kane kundershtuar kete Sunet (shpejtimin e iftarit).

Shume prej tyre e shohin perendimin e diellit me syte e tyre e megjithe kete ata nuk e celin iftarin derisa te degjojne ezanin e vendit. E kjo vjen si rezultat i paditurise:

E para: Ezani nuk thirret duke u bazuar ne shikimin e perendimit te diellit, por sipas orarit te caktuar nga perllogaritjet astronomike (kalendaret).

E dyta: Ndodh qe ne nje vend te vetem te ndryshoje perendimi diellit per shkak te maleve, fushave etj.

Kemi pare njerez te cilet nuk e celin iftarin edhe pse e kane pare perendimin e diellit.

Ndersa te tjeret e celin ndersa dielli akoma nuk ka perenduar, sepse ata degjuan ezanin. E te Allahu ankohemi!

Es-Sahihah vell. 5

Postuar tek Fikhu, Këshilla nga shejh Albani, Të ndryshme | Lini një koment

Gjykimi i pjesëmarrjes në Zgjedhjet Parlamentare me qëllimin e ngritjes së zërit të Muslimanëve në Parlamentar

Gjykimi i pjesëmarrjes në Zgjedhjet Parlamentare me qëllimin e ngritjes së zërit të Muslimanëve në Parlamentar

 Shejkh Muhammed Nasirud-Din el-Albanij

Pyetje: Bismil-lah. Pyetja e parë o Shejkhu ynë, është pak i zgjatur shpjegimi in shaaAllah. Thotë: Ne tani kemi përpara zgjedhjet parlamentare – Allahu na faltë neve dhe juve – dhe pjesa më e madhe e njerëzve sot jetojnë në një periudhë në të cilën kanë plasur fitnet dhe ne pothuajse mund të themi se këto fitne po e prekin shoqërinë dhe po e rrëmbejnë rrymat e tyre të fuqishme, dhe ajo s’përshtatet me ndryshimet jo-Islamike, prandaj lideri fetar para një viti bëri të ditur ligjshmërinë e këtyre votimeve me pretendimin se po ta braktisim këtë çështje në këtë mënyrë, atëherë Muslimani i cili s’do të ketë pushtet do të jetë nën dominim total.

Shejkhul-Albani: Nuk duhet të ketë…?

Pyetësi: Domethënë që Muslimani të jetë ose Socialist ose kështu ose ashtu?

Shejkhul-Albani: Lexoje pyetjen tënde. Pyetësi: Ngase qafiri nëse do që ta ndryshojë, ai do të ketë dominim total dhe po e ritheksoj fjalën total, ndërsa pjesëmarrja e Muslimanëve në parlament do të na japë neve një pjesë nga pushteti, kështu do të na plotësohen disa prej kërkesave të Muslimanit dhe do të mbrohen disa prej të drejtave të tij. Dhe duke u nisur nga parimi që thotë se ajo gjë pa të cilën nuk plotësohet uaxhibi, bëhet uaxhib, pjesëmarrja në votime pothuajse mund të jetë uaxhib. Prandaj ne duam nga ju – Allahu ua shpërbleftë me të mira – që të na sqaroni argumentet sheriatike për çështjen e votimeve dhe pjesëmarrjen për të zgjedhur, si dhe cila është alternativa për këtë gjendje. Dhe Allahu ua shpërbleftë me të mira.

Shejkhul-Albani: Ne kemi folur për këtë çështje shumë, shumë herë. Dhe kemi thënë se me të vërtetë pjesëmarrja në zgjedhje është mbështetje tek zullumqarët, për shkak se sistemi i parlamentar dhe sistemi zgjedhor, çdo Musliman beson, me aq sa di, i cili ka diçka prej kulturës së saktë Islame, pra çdo Musliman e di që sistemi zgjedhor dhe sistemi parlamentar nuk janë sistem Islamik. Mirëpo në të njëjtën kohë, unë mendoj se shumë prej atyre të cilët kanë njëfarë pjesëmarrjeje në ndonjë aspekt të edukimit Islamik, ata e imagjinojnë parlamentin si kuvendi konsultativ i Muslimanëve (Mexhlis esh-Shuura), ndërkohë që çështja nuk është ashtu aspak. Disa prej tyre ecin me iluzionin se parlamenti që përkthehet si “Mexhlisul-Ummeh” (kuvendi i umetit) ngjan me “Mexhlis esh-Shura”.

Shuura (kuvendi) është ai për të cilin na ka urdhëruar Libri i Allahut dhe hadithi i të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem), por çështja është kategorikisht ndryshe nga ç’mendojnë ata. Dhe kjo duket qartë nga çdo Musliman që ka mendjemprehtësi në Fenë e tij nga shumë këndvështrime. Më i rëndësishmi nga këto këndvështrime është se parlamentet nuk janë ngritur mbi themelet e Librit të Allahut dhe Sunetit të të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem).

Madje mund të themi se ato as nuk janë ngritur mbi bazat e ndonjërit prej medh’hebeve Islame që ndiqen, siç ishte për shembull gjatë kohës së sundimit Otoman. Gjatë periudhës Otomane, ata gjykonin sipas medh’hebit të Imam Ebu Hanifes (rahimehullah), ndonëse ne nuk e preferojmë apo nuk e ngrejmë atë përmbi thirrjen që u bëjmë njerëzve që të gjykojnë me Kur’an dhe Sunet. Mirëpo, ka ndryshim shumë të madh midis atij gjykimi që bazohej në një prej medh’hebeve të Muslimanëve, i cili derivohej nga mendimet e njërit prej muxhtehidëve të cilit i besohet dija e tij – dhe midis këtyre parlamenteve nga ana tjetër, parlamente të cilat bazohen në sistemet e qafirave që nuk e besojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij. Madje, ata janë të parët që hyjnë tek thënia e Allahut Tebarake ue Te’ala:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Luftojini ata që nuk besojnë në Allahun e as në Ditën e Kiametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i Dërguari i Tij, dhe ata, midis atyre që u është dhënë Libri, që nuk e pranojnë fenë e vërtetë, derisa të japin xhizjen (taksën) me dorën e tyre, duke qenë të përulur.” [et-Teubeh, 29]

Kështu që, sa e çuditshme që Muslimanët duan të bëhen pjesë e parlamentit dhe të gjykojnë me ligjet e atyre të cilët jemi urdhëruar që t’i luftojmë! Pra, ç’ndryshim të madh që ka midis këtij sistemi të atyre që duan të gjykojnë me anë të parlamentit dhe parlamentarëve (mutebarlamin) – nëse kjo shprehje është e saktë – dhe midis kuvendit Islamik (esh-Shuura el-Islamij)! Kjo është çështja e parë.

Së dyti, jo çdo Musliman merr pjesë në Mexhlis esh-Shuura (Kuvendi Konsultativ). Por në të vërtetë, në të merr pjesë veçse elita e Umetit. Madje, ndoshta mund të themi se vetëm elita e elitës së Umetit merr pjesë dhe ata janë dijetarët dhe njerëzit e virtytshëm. Kurse sa i përket parlamentit, në të hyn soj e sorollop nga Muslimanët, madje edhe nga mushrikët. Madje edhe nga ateistët, sepse parlamenti ka si themel të tijin zgjedhjet dhe në zgjedhje kandidon çdo njeri që e shikon veten e tij burrë. Madje së fundmi edhe gratë mund të kandidojnë gjithashtu… nga burrat Muslimanë dhe nga burrat mosbesimtarë, nga gratë Muslimane dhe nga gratë mosbesimtare.

Pra, ka një ndryshim shumë të madh midis kuvendit konsultativ (Mexhlis esh-Shuura) në Islam dhe midis asaj që sot quhet ‘Parlament’.

Pastaj, nëse çështja e zgjedhjeve ecën – siç thonë ata – me liri të plotë e totale, d.m.th. që populli – siç thonë ata – zgjedh me lirinë e tyre të pastër dhe me vullnetin e tyre se nga kush do të përfaqësohen, në mënyrë që t’u parashtrojnë atyre çështjet dhe problemet e tyre; nëse ato do t’u paraqiten atyre, atëherë çështja do të jetë shumë herë më e lehtë se ç’është tani.

Por si mund të jetë ashtu kur në çdo shtet – nuk përjashtohet këtu asnjë shtet Musliman apo shtet qafir – votat shiten dhe zemrat blihen? Atëherë si mund të gjykojnë Muslimanët me të tilla zgjedhje, gjë që vjen nga përfytyrimi i gabuar i zgjedhjeve?

Kjo është ajo që mund të thuhet në bazë të asaj që kuptova nga gjysma e parë e pyetjes.

Kurse gjysma e dytë e pyetjes është, domethënë mund të them se vërtet zakoni i kësaj kohe është të thuhet kush është alternativa. Kjo është një fjalë shumë e lehtë, mirëpo lehtësisë së saj i mbështeten të dobëtit e njerëzve. Dhe ata të cilët u sprovuan me largim nga udhëzimi i Kur’anit dhe Suneti i të Dërguarit (‘alejhis-salatu ues-selam). Ata duan të realizojnë alternativën brenda ditës. Parmbrëmë ishim në një mexhlis dhe në të folëm rreth bankave, e veçanërisht për “Bankat Islamike” dhe sqaruam se nuk ka ndryshim midis këtyre bankave që kanë ngritur slogane Islamike, pra absolutisht nuk ka ndryshim midis bankës “Islame” dhe bankës Britanike apo Amerikane ngase sistemi është i njëjtë. Porse për fat të keq, banka që propagandohet se është bankë “Islame” mund të jetë më e rrezikshme sesa bankat e tjera, qofshin banka Britanike apo Amerikane, ngase këto banka kamuflohen me petkun e Islamit. Dhe ato bëjnë atë që kanë bërë Çifutët, për të cilët ne jemi paralajmëruar në Kur’an dhe në Sunet që të mos ndjekim rrugët e tyre. E sidomos hadithi i qartë e i famshëm në Sahihun e Bukharit, në fjalën e tij (‘alejhis-selam):

“Padyshim që ju do të ndiqni rrugët e atyre që ishin para jush, pëllëmbë për pëllëmbë e krah për krah, aq sa edhe po hynë në vrymën e hardhucës edhe ju padyshim që do të futeni në të mbas tyre.” Thanë: “Mos vallë janë Çifutët dhe Kristianët?” Tha: “E kush tjetër?!”

Thashë në këtë takim, mbrëmë apo parmbrëmë, se shumë pyesin për alternativën për këto banka të cilat ne i refuzojmë për shkak të transaksioneve me kamatë që ka në to, të cilat janë të ndaluara me Kur’an dhe Sunet. Pyesin se cila është alternativa. Dhe thashë: Po ju them këtu, siç i thonë, po gjuaj me një gur dy zogj. Alternativa është Fjala e Allahut Tebarake ue Te’ala:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُ ۥ مَخۡرَجً۬ا

“Dhe kush i frikësohet Allahut (duke zbatuar urdhërat e Tij dhe duke qëndruar larg ndalesave të Tij), Ai do t’i japë atij rrugëdalje dhe do ta furnizojë andej nga ai s’e pret.”

Alternativa është devotshmëria ndaj Allahut ‘Azze ue Xhel. Dhe s’ka dyshim se devotshmëria ndaj Allahut para së gjithash kërkon dije të dobishme, dhe së dyti kërkon vepra të mira të shoqëruara me dije të dobishme. Dhe vepra e mira nuk qëndron dot pa dijen e dobishme dhe as dija e dobishme s’qëndron dot pa veprën e mirë, porse duhet patjetër që të bashkohen këto të dyja. Dhe që Muslimanët të kenë mundësi të arrijnë këtë devotshmëri që përmban dijen e dobishme dhe veprën e mirë, kjo kërkon mund të stërmadh dhe të bashkërenduar midis njerëzve të dijes, ata që mbajnë mbi krye obligimin e mësimit dhe përcjelljes së Islamit, dhe midis turmave të Muslimanëve që kanë mbi krye obligimin e veprimit sipas këtij Islami. Dhe kur Muslimanët e thjeshtë bashkëveprojnë me dijetarët e tyre: dijetarët me përhapjen e diturisë kurse ata duke vepruar me dijen e tyre, atëherë do të kënaqen Besimtarët me Ndihmën e Allahut Tebarake ue Te’ala.

Me kaq po e përfundoj përgjigjen për atë pyetje.

Kështu që, alternativa është kthimi tek Islami. Alternativa është kthimi tek Islami me kuptim të drejtë dhe me vepër.

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Dhikri me dorën e majtë

Dhikri me dorën e majtë

“Kush bën dhiker me dorën e majtë veç së e ka kundërshtuar sunetin. Kush bën dhiker me dy duart veç së e ka përzier të mirën dhe të keqën, ndoshta Allahu ia fal. E kush bën dhiker me dorën e djathtë veç së është udhëzuar dhe ia ka qëlluar sunetit të Muhamedit salAllahu alejhi ue selem”

Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë
Sahihul-Edebul-Mufred 1/493

Postuar tek Citate, Fikhu, Të ndryshme, Thënie të imam Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Dhirkri sipas sunnetit behet me majet e gishtrinjeve

Dhirkri sipas sunnetit behet me majet e gishtërinjeve

Ka thënë shejh Muhammed Nasiruddin el-Albani (Allahu e mëshiroftë):

“Do të mjaftonte një e keqe e vetme që gjendet tek tespihët, ato kanë shkatërruar një sunnet që është numërimi me gishtërinjë, për të cilën të gjithë janë dakort se është më i mirë se tespihët.”

Burimi: Vargu i haditheve të dobëta (1/117).
______________________________________________________

Ka thënë Shejh Albani: “Unë po thuajse nuk shoh ndonjë Shejkh që t`i bëjë tespitë me mollëzat e gishtrinjëve.” E tha këtë duke menduar se është një sunnet që u harrua.

Pra jo me vijat e gishtirnjëve siç bëhet zakonisht, por bëhet me majet/mollëzat e gishtrinjëve!

Postuar tek Bidatet, Citate, Ringjalle një sunnet, Uncategorized | Lini një koment

NXËNËSI I DIJES MOS TË KËRKOJ DIJE PËR TË ZËNË NDONJË PUNË

NXËNËSI I DIJES MOS TË KËRKOJ DIJE PËR TË ZËNË NDONJË PUNË

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): E keshilloj nxenesin e dijes qe mos ta kerkoje diturine per te zene ndonje pune. Edhe nese kjo pune eshte p.sh. per t’u bere myfti vendin e tij, apo gjykates e te ngjashme si keto.

Nese nxenesi i dijes synon me kerkimin e diturise ndonje prej ketyre gjerave, puna e tij asgjesohet dhe shperblimi humbet.
Bazuar ne fjalen e Allahut te Madheruar: “Ata nuk ishin urdheruar vecse te adhuronin Allahun me sinqeritet.”

Fetaua xhideh

Unejs Sheme

Postuar tek Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

THIRRJE PËR LIGJET ISLAMIKE

THIRRJE PËR LIGJET ISLAMIKE 

“Shumica e atyre që bëjnë thirrje për ligjet Islamike për botën, nuk i kanë ligjet Islamike në 4 muret e tyre (në shtëpitë e tyre), në vetëveten e tyre, në bijtë e tyre, në bijat e tyre apo në gratë e tyre. Ai që nuk ka asgjë nuk mund të japë asgjë”.

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë)
Silsileh Huda uen-Nur (352)

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Shejkh El-Albani dhe shkrimet e tij!

Shejkh El-Albani dhe shkrimet e tij!

Shejkh Meshhur Hasen -Allahu e Ruajttë- më ka thënë: “Kam qajtur kur ma ka dorëzuar Shejkh Albani pjesën e pestë të Sislile-Daife për ta kontrolluar e përgaditur për botim, libri ishte shënuar në letra të ndryshme që i kishte gjetur Shejkhu, prej tyre kishte letra me të cilat mbështjellen dhuratat, në njërën anë ishte e shkur e në anën tjetër kishte vija e gjëra të ndryshme. E pyeta Shejkhun përse kështu? Shejkhu më tha se kam qenë i varfër e nuk kam pasur mundësi që të blija letër që të shënoja në të”.

Shkroi: Hoxhë Ahmet Hoxha

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani për Hamasin

Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë duke folur për HAMAS-in ka thënë:

“Lëvizja e cila është e pranishme në Palestinë nuk është lëvizje islame, pavarësisht a e pranoni apo jo”

(elHuda uen-Nur Nr.489)

Besim Gjelaj

Postuar tek Citate, Grupacionet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment