Lehtësimi është bazë nga bazat e sheriatit

Lehtësimi është bazë nga bazat e sheriatit

Shejkh el-Alame Muhamed Nasirud-Din el-Albani (Allahu e meshirofte)

Lehtësimi është bazë nga bazat e sheriatit të pastër, ashtu sikurse është e ditur, përderisa nuk gjendet tekst që e kundërshton atë, dhe nëse vjen tekst, nuk lejohet lehtësimi duke u bazuar në mendime.
Ky është qëndrimi i mesatar dhe i drejtë, i cili është detyrë për çdo thirrës që të cilësohet me të dhe pas kësaj nuk merren në konsideratë fjalët dhe kundërshtimet e njerëzve si fjala e tyre: “U tregua i ashpër apo i butë.”

Burimi: “Menasikul haxhi uel umrati fil kitabi ue suneti ue etheri selef ue serdi ma elhaka en-nase biha minel bida” fq.10

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”-Pjesa 1

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”

Shejkh Albani rahimehullah

Pjesa 1

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”-Pjesa e parë

Postuar tek Hadithe Sahih | Lini një koment

I PASOJNË ATA TË CILËT BËRTASIN

I PASOJNË ATA TË CILËT BËRTASIN

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë), ka thënë:
_____________________________________________
”Njerëzit në ditët e sotme, për fat të keq, pasojnë (këdo – dhe) të gjithë ata të cilët bërtasin, ata nuk mendojnë fare në lidhje me vendimet e Sheriatit.”

Burimi: ”Silsilat El-Huda uen-Nur”, 220.

Postuar tek Citate | Lini një koment

Thënia “jerhamukallah” pasi personi teshtin (dhe thotë el-hamdulilah) është farz kifaje

Thënia “jerhamukallah” pasi personi teshtin (dhe thotë el-hamdulilah) është farz kifaje

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Dije, se ajo qe eshte e njohur ne mesin e dijetareve eshte se thenia “jerhamukallah” pasi personi teshtin (dhe thote el-hamdulilah) eshte farz kifaje, nese e thone disa bie obligueshmeria nga te tjeret.

Por saktesohet nga hadithi i Ebu Hurejres radijAllahu anhu me tekst merfuan (i ngritur tek Profeti ﷺ): “Kur ndonjeri prej jush teshtin dhe e falenderon Allahun (thote el-hamdulilah) eshte e drejte per cdo muslimani qe e degjon kete qe t’i thote atij jerhamukallah”.

Them (Albani): Ky eshte tekst i qarte qe tregon obligueshmerine qe ka secili ne thenien “jerhamukallah” kur degjojne personin te falenderoje Allahun (thote el-hamdulilah) teshtin. Ky eshte farz ajn per secilin.

“Es-Sahihah” hadithi me nr (3094)

Unejs Sheme

Postuar tek Hadith, Të ndryshme | Lini një koment

A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

Pyetësi: A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

Albani: Në formën në të cilën i ka krijuar Allahu, jo. Në forma të cilat ata mund të imitojnë, natyrisht.

Dhe Aishja, radiAllahu anha, dhe të tjerët e panë Xhibrilin në formën e Dihja al Kalbi. Kurse shikimi i Xhibrilit në formën e tij origjinale, kjo (mundësi) nuk i është dhënë askujt përveç profetit sal-lAlahu alejhi ue selem.

El Huda uen nur, 322

Postuar tek Akide, Enciklopedia, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

A ka mundësi që xhindi i njeriut të bëhet i dukshëm?

A ka mundësi që xhindi i njeriut të bëhet i dukshëm?

Pyetësi: Të gjithë kanë një (xhin) shoqërues, a ka mundësi që shoqëruesi të jetë i dukshëm për syrin (qoftë në formën e tyre) të vërtetë apo ndonjë formë tjetër?

Albani: Allahu e di më së miri. Ka mundësi që xhindi të manifestoj vetveten në forma të ndryshme, kjo është diçka e qartë. Sa i përket pyetjes për shoqëruesin ( i cili i është caktuar çdo njeriu) për këtë nuk kam përgjigje, sepse asgjë nuk është transmetuar lidhur me këtë çështje.

Pyetësi: A është e vërtetë apo vetëm imagjinare se pasi të vritet njeriu ai (shoqëruesi i tij, xhindi) bëhet i dukshëm?

Albani: Jo, ky është një mit.

Al Hudaa wan Noor ,2015

Postuar tek Akide, Enciklopedia, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Lejimi i të luajturit futboll

Lejimi i të luajturit futboll

Shejkh el-Albani (Allahu e mëshiroftë) thotë:

Sa i përket futbollit, unë nuk e konsiderojë atë të padobishëm, pa e përmendur të ndaluar. Megjithatë, ka kushte të cilat për dijetarët janë të dukshme. Një prej kushteve është që veshja të jetë në pajtueshmëri me Sheriatin. Ajo (veshja ) nuk duhet të tregojë pjesët e ndaluara të trupit (avretin). Shumica e futbollistëve dhe atleteve të tjerë bien në këtë gabim.
Një kusht tjetër është që lojrat të mos luhen gjatë kohëve të namazit e që kjo të jetë shkak që të lihet namazi apo të mos falet me xhemat. Nëse këto kohë ruhen brenda kufijëve të sheriatit, atëherë nuk konsiderohen të jenë humbje kohe. Në rast të tillë ato konsiderohen si faktorë të cilët e forcojnë trupin e muslimanit.

Burimi: (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (307)

Përktheu: Avni T. Xhemajli (Ebu Ensarij)

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment

Përmbledhje nga Enciklopedia e akidës së Shejkh Albanit

Vëllimi i parë:

Hyrje:

Imam Albani ishte njeri nder njerëzit më të shquar të kohës së tij në shërbim të sunetit profetik. Në të vërtetë, myslimanet nga lindja dhe perëndimi dëshmojnë rreth faktit se ai ishte ringjallës i sunetit profetik dhe dijes islame.
Enciklopedia e shejkh Albanit është projekti më i madh shkollor i cili ka për qëllim shërbimin dhe sjelljen e trashëgimisë dhe diturisë të cilën imam Albani e la pas.
Përpiluesi i enciklopedisë ka studiuar kompletin e koleksioneve të punës së imam Albanit, shuma e të cilave arrin rreth dyqind vëllime, duke i shtuar kësaj edhe mbi njëmijë audio regjistrime.
Enciklopedinë, përpiluesi e kategorizon sipas temave:
Enciklopedia e akides (besimit)
Enciklopedia e menhexhit (metodologjisë)
Enciklopedia e Fikhut (jurisprudencës dhe ligjeve islame), dhe
Enciklopedia e hadithit.
Në formën e saj të plotë, enciklopedia pritet të arrij deri në 100 vëllime.
Për ta bërë më të lehtë, enciklopedia është ndarë në kapituj.
Enciklopedia e akides është ndarë në çështjet e teuhidit, shirkut, imanit, kufrit, emrave e cilësive të Allahut etj.
Kjo enciklopedi është burim parësor për kërkuesit dhe studentët e dijës të cilët dëshirojnë të kenë qasje në punën dhe mendimet e shejkh Albanit.

Postuar tek Enciklopedia | Lini një koment

Përmbledhje nga Enciklopedia e akidës së Shejkh Albanit (Vëllimi I)

Përmbajtja:

-Hyrje

-Përkufizimi i besimit (akidës) dhe rëndësia e thirrjes në besim.
– Pasimi i të kuptuarit të Selefit.
-Nuk ka vend për arsyetime intelektuale rreth çështjeve të gajbit (gjërave të padukshme).
– A munden njerëzit t’i shohin melaiket?
– A është e mundur që njeriu ta shoh xhinin e tij?
– A është e mundur që njeriu ta shoh shoqëruesin e tij (prej xhinëve)?
– Shejkh Albani dhe media e cila thërriste shpirtrat e të vdekurve në Damask.
– Nuk i lejohet askujt përveç profetit, të thotë se dikush është falur për shkak të teuhidit të tij.
– Nëse muslimanët kanë kundërshti në akide (besim), atëherë ata do të kenë kundërshti në gjera më të vogla se besimi…
– Rreth rezultateve të zgjedhjeve: Vetëm fytyrat ndryshojnë…
-Gjykimi rreth jo muslimaneve në perëndim të cilëve nuk u ka arritur mesazhi.
– Rreth librit të Sefer Haualit.
– -A lejohet të bëhet rukje mbi dike të prekur nga xhini nëpërmjet të kasetave të inçizuara?
– Çfarë i atribuohet imam Ahmedit rreth kërkimit të ndërmjetësimit të profetit?
-A është e saktë se ne do ta shohim xhinin në Ditën e Ringjalljes por ata nuk do të na shohin neve?
-Zbritja e Isait, alejhi selam
-Ne nuk jemi rregullues- kontrollues mbi njerëzit.
– Pse nuk duhet të pyetet Allahu për atë çfarë Ai bën?
– “Vërtetë, Allahu krijoi birin e Ademit sipas….?”
– Rreth betimeve.
– A bënin gabime të vogla të dërguarit apo profetët?
-A ishte Haxhaxh ibn Jusuf eth-Thakif, kafir?
– A ka dallim në mes të mosbesimit (Kufrit) dhe Shirkut?
– Përgjigje atyre të cilët i akuzojnë ehli-Sunetin se kanë irxha?
-Personi i cili bën vetëvrasje, a është jobesimtar (kafir)?
-A i bënë e folura rreth emrave dhe cilësive të Allahut njerëzit e thjeshtë të dyshojnë?
-Korrektësia e shejkhut në përmirësimin e pyetjes së pyetësit- Të falurit pas dikujt i cili refuzon disa hadithe dhe kujdesi ndaj tekfirit.

Postuar tek Enciklopedia | 4 Komente

Takimi i shejh Albanit me shejh Ibn Bazin

Takimi i shejh Albanit me shejh Ibn Bazin

Më kujtohet kur herën e fundit vizitova Shejh Bin Bazin në Taif, e fala pas tij namazin e jacisë mendoj apo të sabahut, lidha duart pas rukusë (ky ishte mendimi i shejh Bin Bazit), edhe pse kjo ishte në kundërshtim me mendimin tim, por unë mendoj se ky është njeri i ditur i cili nuk pason epshin e vet, dhe kështu e ka parë si të saktë, prandaj e shoh veten në pozitën e Ibën Mes’udit me Uthmanin, kur Uthmani falej në haxh nuk e shkurtonte namazin, ndërsa Ibën Mesudi e pasonte atë, ndërsa disa shokë të tij që e dinin mendimin e tij (se duhet shkurtuar namazin) i thanë pse e falë të plotë? Ndërsa ai u përgjigj: “kundërshtimi është sherr, kundërshtimi është sherr”.

(Shejh Albani, kaseta 779)

Jeton Bozhlani

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit | Lini një koment