Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje

Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje

Imam el Albaani (Allahu e mëshiroftë)

“Askush nuk mundë thotë: ‘Une jam në menhexhin e selefëve’ përveç atyre të cilët me të vertetë e kanë pranuar menhexhin e selefëve në daweh (thirrje), në menhexh (metodologji) dhe në sjellje.”

[Silsilaatul Huda wen-Nuur 848]

Postuar tek Citate, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

El-Alameh Muhamed Nasirud Din el-Albanijj -rahimehullah- ka thënë: Israeli e di që Selefizmi është grupi i cili është në hak dhe se ummeti do të kthehet në atë rrugë që ka qenë Ebu Bekri dhe ‘Umeri -radij-Allahu anhuma- dhe se atyre do t’u flasë guri, dhe kështu filluan të themelojnë el-ikhuanul muslimine, xhematin teblig dhe një numër grupesh dhe disa me emrin e selefizmit, por që nuk është selefizëm…

Burimi: marrë nga kaseta me titull: Prisni o selefij dhe duroni.

Përktheu: Abdur-Rahman Mema

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Thënie të imam Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Ngritja e shtetit Islam

Ngritja e shtetit Islam

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Secili prej nesh ecen ne nje rruge (sipas asaj qe i duket e mire) kurse Allahu Lartesuar thote: “Kjo eshte rruga ime e drejte prandaj pasojeni ate e mos ndiqni rruget e tjera qe ju largojne nga rruga Ime.” Ndersa sot ne po ndjekim rruget (e shumta) prandaj dhe jemi te percare.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Nuk mundet assesi qe te ngrihet shteti musliman (islam) vetem se ne nje shoqeri islame. E nuk mund te ngrihet/ndertohet nje shoqeri islame vetem se nepermjet dijes se sakte dhe edukimit te ngritur mbi kete dije te sakte.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489.

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Ne besojme se rruga qe ndoqi i Derguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem per ngritjen e shtetit islam nuk mund te zevendesohet me rruge apo metoda te tjera. Prandaj nuk i lejohet personit apo personave, xhematit apo xhemateve qe te marrin rruge tjeter nga ajo e te Derguarit te Allahut salAllahu alejhi ue selem per te realizuar kete ceshtje obligative. E ajo eshte ngritja e shtetit islam.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489

Imam Albani (Allahu e meshirofte!): ”Thirrja jone ndertohet mbi tri kushte: Kuran, Sunet dhe ne pasimin e es selefus salih.”

El Meusuah el alameh el Albani.

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve

Njëri nga nxënësit e tij tregon: “Gjersa shejhu ishte në Medine, një natë mbeti zgjuar deri në ezanin e sabahut, duke debatuar me disa të rinj rreth çështjeve të fesë. Pas faljes së namazit të sabahut në xhaminë e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), shejhu dëshiroi të nisej drejt Mekes për të kryer umran, mirëpo ne i thamë: “Ti nuk ke fjetur tërë natën!” Ai na e ktheu: “Ndiej forcë dhe gjallëri në vete!” Hipi në veturë dhe udhëtuam së bashku drejt Mekes. Afërsisht, në orën nëntë të mëngjesit e ndali veturën nën hijen e një peme dhe tha: “Do të fle vetëm një çerek ore! Nëse nuk zgjohem, më zgjoni!” Mirëpo ne e kishim plan që të mos e zgjonim, derisa të pushonte mirë. Pasi kaloi një çerek ore, shejhu u zgjua vet, e nisi veturën dhe vazhduam drejt Mekes. E kryem umran dhe shkuam tek shtëpia e dhëndrit të tij, e cila ishte përplot me nxënës të dijes duke e pritur atë. Shejhu u ul dhe filloi të diskutonte me ta deri në orët e vona të natë, pa u lodhur fare.”
(Mekalat El-Albanij, 218)

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)
Burimi: El-Huxhexhul Kauij-jeh Ala Uuxhubid Difai Anid Deuletis Saudijeh, fq. 13

”Unë i lutem Allahut që t`i japë Gadishullit Arabik dhe vendeve të tjera myslimane dhurata të përjetshme. Gjithashtu, unë e lus Allahun që ta ruaj vendin e Teuhidit nën kujdesjen e shërbëtorit të dy xhamijave të shenjta.

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

GABIMET E NAMAZLIVE

GABIMET E NAMAZLIVE

Transmetohet nga Beraë bin ‘Aazib (radijallahu ‘anhu), i cili ka thënë: “(Sahabët), faleshin së bashku me të Dërguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem), dhe, kur ai binte në ruku, edhe ata binin në ruku. Ndërsa, kur thoshte ‘semi’all-Llahu limen hamideh’, ata qëndronin në këmbë derisa e shihnin se ai e ka vënë ballin në tokë, dhe pastaj, ata vepronin njëjtë!” (Muslimi 2/46)

❍ Thotë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!):
“…I kam përmendur këtë hadith në këtë kapitull, për shkak se shumica e namazlijve veprojnë gabimisht, kur është fjala për tu vonuar në bërjen sexhde, që duhet pritur derisa imami të vëjë ballin në tokë! Me këtë, nuk i përjashtoj pothuajse as ata të cilët mundohen të jenë të përpiktë në praktikim të Sunnetit. Ata veprojnë gabimisht, për shkak të injorancës apo moskujdesit.
Eh, sa të paktë kanë ata që veprojnë drejtë!

📚 Silsiletus-Sahihah (6/225)
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

Hoxhë Usame Morina

Postuar tek Fikhu, Hadith, Hadithe Sahih, Uncategorized | Lini një koment

Rebelimi i disa prej sahabëve

Rebelimi i disa prej sahabëve 

Imam Albani

Pyetje: “Disa prej tyre argumentojnë me atë çfarë ka ndodhur në historinë islame, si fitneja e Ibën Esh’at, rebelimi I Sejid bin Xhubejr dhe ata që kanë qenë me të (në kohën Haxhaxh Jusuf eth-Thekafij).

Poashtu, ajo çfarë ka ndodhur me Aishen (All-llahu qoftë i kënaqur më të!) , me Zubejr dhe Talhan në kohën e Aliut (All-llahu qoftë i kënaqur më ta!).

Ata thonë se kjo ka nodhur dhe se kjo ishte një rebelim. Por, ata nuk kanë arritë ta arrijnë objektivin e tyre të pritshëm. Prandaj, një rebelim i tillë është i lejuar.

A është argumentimi më këtë ndodhi, e cila ka ndodh tek gjenerata e parë e saktë? Dhe cila është përgjigjja për këtë? Sepse, fitneja që ka ndodhur mes Ibën Esh’at dhe ajo çfarë i ka ndodhur Aishes dhe sahabëve të cilët ishin me të, përdorët për t’i legjitimuar rebelimet.”

Imam Albani (All-llahu e mëshiroftë!): “Rebelimi nuk është i lejuar, vëllau im. Dhe këto argumente flasin kundër atij, ai i cili i merr si argument dhe asnjëherë nuk janë në favor të tij.

Kjo dhe çdo rebelim – këtu bënë pjesë edhe rebelimi i Aishes (All-llahu qoftë i kënaqur më të!) – ne e dim gjykimin e këtij rebelimi bazuar në rezultatët që dha. A ishte fundi i tij i idhët apo i ëmbël ?

Padyshim, historia islame, e cila na transmeton mbi këtë dhe çdo rebelim tjetër, na tregon, se ishte i idhët. Dhe se është derdh gjaku i myslimanëve pa asnjë dobi.

Mbi të gjitha, në lidhje me rebelim e Aishes. Aisha e nderuar është penduar nga rebelimi i saj. Për shkak të kësaj (rebelimit) ajo ka qajtur trishtueshëm, derisa mbulesa e saj është lagur (nga lotët). Ajo dëshironte që kurrë mos ta kishte bërë këtë rebelim.

Përfundim: Argumentimi me këtë rebelim së pari është argument kundër tyre, sepse kjo nuk solli asnjë mirësi.

Dhe së dyti: Pse kapemi ne pas rebelimit të Se’id ibë Xhubejrit dhe nuk kapemi pas mos-rebelimit të sahabëve të mëdhejn, të cilët jetuan në atë kohë?

Si Ibën Umeri dhe të tjerë. Pse nuk i pasojmë selefët e parë, të gjithë ata, të cilët e kanë ndaluar rebelimin ndaj udhëheqësit.

Kështu, kemi dy lloje të rebelimeve: Rebelimi mendor dhe kjo është e rrezikshme, dhe rebelimi praktikë, i cili është rezultat i të parës.

Prandaj, nuk është i lejuar rebelimi. Sa i përketë argumentit të cilën e solle më parë, ai është kundër tyre dhe jo pro tyre!”

Përktheu: Seladin Ebu Rejan Musa
Kontrolloi: Hajrullah Musa

Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=XAg04Cl5AqQ

Sh.p.: Në fillim të videos flet një tekfirs gjerman, i cili argumentohet me këtë rebelim. Pyetja e cili iu drejtohet shejkhut fillon nga min 00:43.

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Të argumentuarit me veprimin e Aishes radijAllahu anha dhe Seid ibën Xhubejrit radijAllahu anhu, që kinse lejohet kryengritja (huruxhi) ndaj pushtetarëve!

Të argumentuarit me veprimin e Aishes radijAllahu anha dhe Seid ibën Xhubejrit radijAllahu anhu, që kinse lejohet kryengritja (huruxhi) ndaj pushtetarëve!

                                                     -Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë!-

Pyetja:

Disa, thonë së ajo që ka ndodh gjatë historisë islame, siç është fitenja e Ibën elEsh’athit, pastaj, kryengritja e shumë lexuesve të Kur ’anit, në krye me Seid ibën Xhubejrin dhe gjithë ata që ishin me të, po ashtu ajo që ka ndodh me Aishen radijAllahu anha, pastaj, me Zubejrin dhe Talhen me Aliun radijAllahu anhum, e kjo veç së ka ndodhur, dhe kjo konsiderohet kryengritje (huruxh), mirëpo, atyre nuk iu është realizuar ajo që kërkohet, por së kjo është kryengritje e cila lejohet?!

Ky argumentim, i bazuar në këto ngjarje që kanë ndodhur tek brezi i parë, a është argumentim i mirëfilltë? Dhe cila është përgjigjja për këtë? Ngase, kjo që ka ndodh me fitnen e elEsh’athit, pastaj rasti i Aishes dhe sahabëve të tjerë radijAllahu anhum, shumë e përfolën këtë me qellim për ta bërë të lejuar çështjen e kryengritjes.

Përgjigjja:

Imam Albani, Allahu e mëshiroftë: Po. Kryengritja (huruxhi) nuk lejohet o vëllai im! Këto fakte janë kundër atij që argumenton me to, dhe assesi nuk janë në të mirën e tij.

Është një urtësi, e cila transmetohet nga Isai alejhi salatu ue selam, tani nuk na intereson saktësia e kësaj urtësie aq sa na intereson kuptimi i saj. Isai alejhi salatu ue selam një ditë prej ditëve i këshillon havarijunet dhe iu tregon së do të jetë një profet prej profetëve të fundit, si dhe do të ketë edhe profetë të rrejshëm, atëherë havarijunët i thanë: Si mund ta dallojmë besnikun nga gënjeshtari? Dhe ai, Isa alejhi salatu ue selam u përgjigj me urtësinë që e cekem e ajo është fjala e tij: “Nga frytet e tyre i njihni ata (cili është besnik dhe cili është i rrejshëm)”

Kjo kryengritje dhe ajo kryengritje, po ashtu rasti i Aishes radijAllahu anha, ne e dimë gjykimin e kësaj kryengritje nga frytet e saj, frytet e saj a ishin të idhta apo të ëmbla?

Pa dyshim, historia islame e cila na tregon për këtë kryengritje, na tregon së ka qenë e keqe, është derdhur gjaku i myslimanëve, është derdhur pa dobi, posaçërisht në kohën e daljes së Aishes radijAllahu anha.

Aishja radijAllahu anha, veç së është penduar për daljen e vet, ka qajtë me një qajtje të rend deri sa që i është lagur e bërë qull perçja (himari) e saj, dhe shpresonte sikur mos të ishte dal në atë kryengritje.

Kemi një anekdotë, e kam lexuar në një libër –gjithashtu tani nuk me intereson saktësia e zinxhirit të tij- i kishte arritur Aishes radijAllahu anha që ka ndodh një mospajtim mes një robi të saj radijAllahu anha dhe një robi të njërit nga sahabët e të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem.

Posa dëgjoi Aishja radijAllahu anha ngritët, përgatit që të dal për tek ta, njëri nga të afërmit e saj i thotë: Ku po shkon o nëna e besimtarëve? I tha: Të shikoi në këtë mospajtim që ka ndodh mes tyre për një mushkë, ku secila palë pretendon të drejtën e vet.

Prapë, i afërmi i saj i thotë: O nëna e besimtarëve! A nuk na mjafton rasti i devesë, sa që të na ndodh neve përsëri fitne e re, fitenja e mushkës?! (Këtu shejh Albani, Allahu e mëshiroftë qesh me zë).

Ajo që është me më rendësi këtu: të argumentuarit me këtë kryengritje; së parit: ky është argument kundër tyre, ngase, nuk ka pas aspak dobi.

Së dyti: pse të kapemi pas kryengritjes së Seid ibën Xhubejrit, dhe mos të kapemi pas qëndrimit të sahabëve të mëdhenj, të cilët nuk kanë bërë kryengritje dhe që ishin gjallë atëkohë, në kohën e Seid ibën Xhubejrit!! Siç isht Ibën Umeri dhe të tjerët, pastaj, gjithë muslimanët e parë (selefi) ishin kundër kryengritjes ndaj pushtetarit.

Pra, kryengritja (hurxhi) është dy llojesh: Huruxhi ideologjik, dhe ky është më i rrezikshëm; dhe huruxhi me vepër, e ky është fryti i të parit.

Andaj, nuk lejohet kryengritja, dhe argumentet që i cekem më lartë, natyrisht, janë kundër tyre (që e lejojnë kryengritjen) dhe jo ndaj tyre.

(Kaseta nr. 606, Silsiletul-Huda uen-Nur)

Burimi: http://www.alwaraqat.net/showthread.php?6353-

Përktheu: Besim Gjelaj

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje, Të ndryshme | Lini një koment

SHEJH ALBANI ISHTE PREJ NJERËZVE MË TË KUJDESSHËM PËR TË PUNUAR ME ATË QË DINTE

SHEJH ALBANI ISHTE PREJ NJERËZVE MË TË KUJDESSHËM PËR TË PUNUAR ME ATË QË DINTE

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!) thote: Shejhun yne (shejh Albani) ishte prej njerezve me te kujdesshem per te punuar me ate qe dinte. Veshja e tij, ushqimi, pirja, gjumi, shakate, namazi, agjerimi, adhurimi dhe krejt jeta e tij madje dhe vdekja e tij ishin sipas Sunetit.

“Hajatus suadai”

Unejs Sheme

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Të tjerët për Imam Albanin | Lini një koment

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

El-Alameh Muhamed Nasirud Din el-Albanijj -rahimehullah- ka thënë: Israeli e di që Selefizmi është grupi i cili është në hak dhe se ummeti do të kthehet në atë rrugë që ka qenë Ebu Bekri dhe ‘Umeri -radij-Allahu anhuma- dhe se atyre do t’u flasë guri, dhe kështu filluan të themelojnë el-ikhuanul muslimine, xhematin teblig dhe një numër grupesh dhe disa me emrin e selefizmit, por që nuk është selefizëm…

Burimi: marrë nga kaseta me titull: Prisni o selefij dhe duroni.

Përktheu: Abdur-Rahman Mema

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment