Fatkeqësia e Botës Islame

Fatkeqësia e Botës Islame

Imam Muhammed NasirudDin el-Albani, All-llahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Fatkeqësia e Botës Islame është më e rrezikshme.
Ndoshta dikush prej jush nuk pajtohet me këtë që po them.
Fatkeqësia e Botës Islame sot është më e rrezikshme se pushtimi i Palestinës nga çifutët.
Fatkeqësia e Botës Islame sot qëndron në atë se ata e kanë humbur rrugën e drejtë dhe nuk e njohin Islamin, me të cilin u realizohet lumturia e Dunjasë dhe Ahiretit.
Nëse muslimanët në disa situata jetojnë të poshtruar e të shtypur nga mosbesimtarët dhe paganët, vriten dhe masakrohen, por vdesin (me Fe të pastër), s’ka dyshim se vdesin të lumtur, edhe nëse në Dunja kanë jetuar të poshtëruar dhe të shtypur.
Mirëpo, kush jeton krenar dhe i fuqishëm në Dunja duke qenë larg kuptimit të Islamit ashtu siç e kërkon All-llahu, ai do të vdesë i dëshpëruar, edhe nëse ka jetuar i lumtur në të dukshmen.
Pra, All-llahu ju bekoftë, shërimi është: “Ikni tek All-llahu!” Shërimi është: “Ikni tek All-llahu!”
“Ikni tek All-llahu!” – do të thotë: kuptoni se ç’ka thënë All-llahu dhe ç’ka thënë i Dërguari i Tij dhe punoni sipas asaj që ka thënë All-llahu dhe i Dërguari i Tij!”

Nga kaseta “Waki’ elmuslimin eljewm”

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

ATA NA LUFTOJNE ME TE GJITHA MJETET, RADIO, TV DHE GAZETA

ATA NA LUFTOJNE ME TE GJITHA MJETET, RADIO, TV DHE GAZETA

Bismilah…

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Nëse flasim për Teuhidit, njerëzit e Shirkut do të heqin dorë.

Dhe nëse flasim për Sunetin, njerëzit e bidatit do të heqë dorë nga ju.

Dhe në qoftë se ju flisni për prova dhe dëshmi, pasuesit e verbër të medhhebeve, dhe Sufitë injorantë do të heqin dorë nga ju.

Dhe në qoftë se ju flisni për Islamin dhe lidhjen e tij me jetën tonë të përditshme, sekularistët dhe kushdo që dëshiron fe të veçantë nga jeta e njerëzve do të heqin dorë nga ju.

Kjo është një e çuditshme dhe e rëndë për Ehlu Sunetin, ata na luftojnë me të gjitha mjetet, ata na luftojnë me mediat të cilat dëgjohen (radio), media e cila shihet (TV) dhe mediat të cilat janë të shkruara (Gazetat). Ajo ka arritur në atë shkallë saqë edhe familjet dhe miqtë janë duke e luftuar këtë person që po praktikon librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij (sal-lAllahu alejhi ue selem).

Dhe pavarësisht nga të gjitha këto, ne jemi të lumtur me këtë, dhe jemi krenar, sepse i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue selem) i vlerësoi këta të huaj, dhe ai tha:

“Islami filloi si diçka e huaj dhe do të kthehet ashtu siç filloi, kështu myzhde të huajve” Ata e pyetën “Kush janë ata o i Dërguar i Allahut”? Ai u përgjigj: “Ata janë ata që janë të drejtë, kur njerëzit janë të padrejtë”

[Silsile Sahihah 1273]

Postuar tek Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

SHEJH ALBANI DHE TAKIMI ME SHEJH ABDUL-FETAH EBU GUDDEH

SHEJH ALBANI DHE TAKIMI ME SHEJH ABDUL-FETAH EBU GUDDEH

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) tregon: “Për herë të parë u takova me Shejh Abdul-Fettah Ebu Ghuddeh në qytetin e tij Aleppo, më shumë se 20 vjet më parë. Kuptova se ai ishte një njeri i cili ishte fanatik ndaj medhhebit hanefi, i tillë që ai verbërisht pasoi atë. Kur në xhaminë e tij në Aleppo ai ra dakord për lejimin e trajtimit të alkoolit nën mbikëqyrjen e një doktori musliman.

Kështu që unë i thashë:

“Kjo nuk është e mjaftueshme. Mjeku duhet të jetë i njohur edhe me Sunetin.

Në Sunet për shembull, alkooli ka qenë përshkruar si sëmundje dhe jo ilaq.

Pra, si mund një doktor musliman që e njeh Sheriatin të thotë se është ilaq të cilin Pejgamberi (Sal-lAllahu Alejhi ue selem), e përshkroi si një sëmundje?

Ai tha: “Ndoshta hadithi është i dobët ose jo autentik!”

Unë u përgjigja: “Si mund të jetë i dobët, kur ai është në Sahih Muslim?”

Ai tha (dmth Ebu Ghuddeh): “Ne do të kthehemi dhe të kontrollojmë atë për t’u siguruar.”

Një nga njerëzit që ishte i pranishëm dhe ai ishte një shok për të dyja palët në debatin tha:

“Pra, kur ju shikoni dhe të bindeni se i është autentik, do të veproni me të, apo çfarë thotë medhebi? “

Kështu që ai u përgjigj: “Medhhebi”.

Nga libri: “Jeta e Shejh Albanit” fq.27-28

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Qendrimi i Shejh Albanit ndaj Hamasit

Qendrimi i Shejh Albanit ndaj Hamasit

Thote Shejh Albani-Allahu e meshirofte-: “Deshtet apo z’deshtet levizja e Hamasit qe vepron sot ne Palestine nuk eshte levizje Islame”.(Audio kaseta “silsiletul huda ven-nur nr:489).

Hoxhe AbdulMelik Besfort Maxhuni

 

Postuar tek Citate, Grupacionet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

SHEJH ALBANI DUKE FOLUR NE ENDERR

Djali i Shejh Albanit, Abdul-Latif, tregon për babain e tij:

“… Ai thoshte në gjumë: “Më sillni librin me titull “El-‘ilel. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me titull “Xherh ue Ta’dil”.

Dhe një herë përderisa ai ishte i gjumshëm, dhe po e lëvizte dorën e tij sikur të ishte duke shkruar, ai tha se dikush do ta “sjellë [librin] Sunen Ebu Davudi dhe problemi do të zgjidhet. “

Një herë, përderisa ishte në gjumë ai tha: “Më sillni vëllimin e parë të librit “et-Terghib ue-Terhib.” Kështu që unë ia solla. Ai pastaj më tha: “Hape librin,” dhe unë e hapa. Ai tha: “Këtu janë një, dy, tre hadithe. A janë këto përafërsisht të barabarta në gjatësi?”
Kështu, unë thashë: “Jo”. Këtu është njëra në mesin e tyre e cila është më i gjatë”.
Ai tha: ” Vazhdo … “- kjo ndodhte përgjatë gjumit. Ai fliste përderisa ishte në gjumë. Unë pastaj i thash: “Hadithi i tretë është shumë i gjatë.” Ai Më pyeti: “Kush e ka transmetuar atë?” Unë iu përgjigja: “Kështu e kështu.” Pastaj ai tha: “Mjaft. Ktheje librin”.
E gjithë kjo ka ndodhur, kur ai ishte në gjumë!

“Durus ue Meuakif ue Ibar” fq 65-66..

PëlqejShiko më shumë reagime

Komento

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje

Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje

Imam el Albaani (Allahu e mëshiroftë)

“Askush nuk mundë thotë: ‘Une jam në menhexhin e selefëve’ përveç atyre të cilët me të vertetë e kanë pranuar menhexhin e selefëve në daweh (thirrje), në menhexh (metodologji) dhe në sjellje.”

[Silsilaatul Huda wen-Nuur 848]

Postuar tek Citate, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

El-Alameh Muhamed Nasirud Din el-Albanijj -rahimehullah- ka thënë: Israeli e di që Selefizmi është grupi i cili është në hak dhe se ummeti do të kthehet në atë rrugë që ka qenë Ebu Bekri dhe ‘Umeri -radij-Allahu anhuma- dhe se atyre do t’u flasë guri, dhe kështu filluan të themelojnë el-ikhuanul muslimine, xhematin teblig dhe një numër grupesh dhe disa me emrin e selefizmit, por që nuk është selefizëm…

Burimi: marrë nga kaseta me titull: Prisni o selefij dhe duroni.

Përktheu: Abdur-Rahman Mema

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Thënie të imam Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Ngritja e shtetit Islam

Ngritja e shtetit Islam

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Secili prej nesh ecen ne nje rruge (sipas asaj qe i duket e mire) kurse Allahu Lartesuar thote: “Kjo eshte rruga ime e drejte prandaj pasojeni ate e mos ndiqni rruget e tjera qe ju largojne nga rruga Ime.” Ndersa sot ne po ndjekim rruget (e shumta) prandaj dhe jemi te percare.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Nuk mundet assesi qe te ngrihet shteti musliman (islam) vetem se ne nje shoqeri islame. E nuk mund te ngrihet/ndertohet nje shoqeri islame vetem se nepermjet dijes se sakte dhe edukimit te ngritur mbi kete dije te sakte.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489.

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Ne besojme se rruga qe ndoqi i Derguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem per ngritjen e shtetit islam nuk mund te zevendesohet me rruge apo metoda te tjera. Prandaj nuk i lejohet personit apo personave, xhematit apo xhemateve qe te marrin rruge tjeter nga ajo e te Derguarit te Allahut salAllahu alejhi ue selem per te realizuar kete ceshtje obligative. E ajo eshte ngritja e shtetit islam.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489

Imam Albani (Allahu e meshirofte!): ”Thirrja jone ndertohet mbi tri kushte: Kuran, Sunet dhe ne pasimin e es selefus salih.”

El Meusuah el alameh el Albani.

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve

Njëri nga nxënësit e tij tregon: “Gjersa shejhu ishte në Medine, një natë mbeti zgjuar deri në ezanin e sabahut, duke debatuar me disa të rinj rreth çështjeve të fesë. Pas faljes së namazit të sabahut në xhaminë e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), shejhu dëshiroi të nisej drejt Mekes për të kryer umran, mirëpo ne i thamë: “Ti nuk ke fjetur tërë natën!” Ai na e ktheu: “Ndiej forcë dhe gjallëri në vete!” Hipi në veturë dhe udhëtuam së bashku drejt Mekes. Afërsisht, në orën nëntë të mëngjesit e ndali veturën nën hijen e një peme dhe tha: “Do të fle vetëm një çerek ore! Nëse nuk zgjohem, më zgjoni!” Mirëpo ne e kishim plan që të mos e zgjonim, derisa të pushonte mirë. Pasi kaloi një çerek ore, shejhu u zgjua vet, e nisi veturën dhe vazhduam drejt Mekes. E kryem umran dhe shkuam tek shtëpia e dhëndrit të tij, e cila ishte përplot me nxënës të dijes duke e pritur atë. Shejhu u ul dhe filloi të diskutonte me ta deri në orët e vona të natë, pa u lodhur fare.”
(Mekalat El-Albanij, 218)

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)
Burimi: El-Huxhexhul Kauij-jeh Ala Uuxhubid Difai Anid Deuletis Saudijeh, fq. 13

”Unë i lutem Allahut që t`i japë Gadishullit Arabik dhe vendeve të tjera myslimane dhurata të përjetshme. Gjithashtu, unë e lus Allahun që ta ruaj vendin e Teuhidit nën kujdesjen e shërbëtorit të dy xhamijave të shenjta.

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment