Kush është Alim?

Citate

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani (Allahu e mëshiroftë!): “Studenti, nxënësi i dijes (Talib-ul-’Ilm) nuk është alim (dijetar). Atëherë kush është alim? Ashtu siç ka thënë Imam Maliku: Unë nuk kam dhënë fetua derisa 70 dijetarë më urdhëronin që ta bëjë atë.”

SHN-901

Përktheu: Fatjon Gashi

Postuar tek Citate | Lini një koment

Meshkujt dhe femrat kanë të drejtën e dijes

Citate

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani (Allahu e mëshiroftë!):

“Që të dy (burrat dhe gratë/meshkujt dhe femrat) kanë të drejtën e dijes.”

[ Silsiletul-Huda uen-Nur, 806 ]

Përktheu: Fatjon Gashi

Postuar tek Citate | Lini një koment

Medh’hebit nuk i është shërbyer sikurse i është shërbyer hadithit në aspektin e transmetimit

Medh’hebit nuk i është shërbyer sikurse i është shërbyer hadithit në aspektin e transmetimit. Dmth katër imamët – Allahu i mëshiroftë dhe qoftë i kënaqur me ta – kanë thënie, por pasuesit e tyre nuk janë përkujdesur për transmetimin e tyre sikur që janë përkujdesur imamët e hadithit për transmetimin e sunetit në mënyrë të përgjithshme. Kur imamët e hadithit transmetuan sunetin, ata e realizuan këtë me rregulla dhe kritere në njohjen e transmetuesve, biografitë e tyre që nga fillimi kërkimit të dijes deri në vdekje, pastaj hulumtuan se a janë ata të besueshëm a jo, a janë hafidhë a jo…, ndërsa kjo absolutisht nuk ekziston në librat e fikhut dhe thëniet që transmetojnë pasuesit e medhhebeve nga imamët e tyre. Për këtë arsye, ai që e lë një sunet me arsyetimin se ka dyshim në transmetues, ndërsa vazhdon tu përmbahet fjalëve që janë transmetuar nga imamët, ngjanë me atë i cili e ndërton një pallat duke e rrënuar një qytet.

(Shejh Albani, kaseta 900)

Jeton Bozhlani-fb

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Arabët nuk e dinin se çfarë ishte rruajtja e mjekrës

Arabët nuk e dinin se çfarë ishte rruajtja e mjekrës

Imam Albani (rahimehullah) ka thënë:
“Arabët nuk e dinin se çfarë ishte rruajtja e mjekrës, derisa ata u kolonizuan nga kufarët; përveç në një rast, ai ishte: kur ata dëshironin të poshtëronin dhe të shëmtonin një person, ata ia rruanin mjekrën. Sot veprohet e kundërta. Ajo që më parë ishte poshtërim, sot është bukuri!” (Silsilet-ul-Huda uen-Nur (135))

Postuar tek Citate | Lini një koment

Mbajtja e orës në dorën e majtë!

Mbajtja e orës në dorën e majtë!

Shejkh Muhamed Nasirudin Albani رحمه الله::

“Nuk duhet të jetë ora në dorën e majtë për shkak se pabesimtarët e kanë atë aty, dhe ne nuk duhet të ngjasojme me ato.”

(el-Huda uen-Nur 249,)

Përktheu: Murat Ahmedi

Postuar tek Citate | Lini një koment

Lehtësimi është bazë nga bazat e sheriatit

Lehtësimi është bazë nga bazat e sheriatit

Shejkh el-Alame Muhamed Nasirud-Din el-Albani (Allahu e meshirofte)

Lehtësimi është bazë nga bazat e sheriatit të pastër, ashtu sikurse është e ditur, përderisa nuk gjendet tekst që e kundërshton atë, dhe nëse vjen tekst, nuk lejohet lehtësimi duke u bazuar në mendime.
Ky është qëndrimi i mesatar dhe i drejtë, i cili është detyrë për çdo thirrës që të cilësohet me të dhe pas kësaj nuk merren në konsideratë fjalët dhe kundërshtimet e njerëzve si fjala e tyre: “U tregua i ashpër apo i butë.”

Burimi: “Menasikul haxhi uel umrati fil kitabi ue suneti ue etheri selef ue serdi ma elhaka en-nase biha minel bida” fq.10

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”-Pjesa 1

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”

Shejkh Albani rahimehullah

Pjesa 1

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”-Pjesa e parë

Postuar tek Hadithe Sahih | Lini një koment

I PASOJNË ATA TË CILËT BËRTASIN

I PASOJNË ATA TË CILËT BËRTASIN

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë), ka thënë:
_____________________________________________
”Njerëzit në ditët e sotme, për fat të keq, pasojnë (këdo – dhe) të gjithë ata të cilët bërtasin, ata nuk mendojnë fare në lidhje me vendimet e Sheriatit.”

Burimi: ”Silsilat El-Huda uen-Nur”, 220.

Postuar tek Citate | Lini një koment

Thënia “jerhamukallah” pasi personi teshtin (dhe thotë el-hamdulilah) është farz kifaje

Thënia “jerhamukallah” pasi personi teshtin (dhe thotë el-hamdulilah) është farz kifaje

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Dije, se ajo qe eshte e njohur ne mesin e dijetareve eshte se thenia “jerhamukallah” pasi personi teshtin (dhe thote el-hamdulilah) eshte farz kifaje, nese e thone disa bie obligueshmeria nga te tjeret.

Por saktesohet nga hadithi i Ebu Hurejres radijAllahu anhu me tekst merfuan (i ngritur tek Profeti ﷺ): “Kur ndonjeri prej jush teshtin dhe e falenderon Allahun (thote el-hamdulilah) eshte e drejte per cdo muslimani qe e degjon kete qe t’i thote atij jerhamukallah”.

Them (Albani): Ky eshte tekst i qarte qe tregon obligueshmerine qe ka secili ne thenien “jerhamukallah” kur degjojne personin te falenderoje Allahun (thote el-hamdulilah) teshtin. Ky eshte farz ajn per secilin.

“Es-Sahihah” hadithi me nr (3094)

Unejs Sheme

Postuar tek Hadith, Të ndryshme | Lini një koment

A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

Pyetësi: A munden njerëzit t’i shohin melaiket?

Albani: Në formën në të cilën i ka krijuar Allahu, jo. Në forma të cilat ata mund të imitojnë, natyrisht.

Dhe Aishja, radiAllahu anha, dhe të tjerët e panë Xhibrilin në formën e Dihja al Kalbi. Kurse shikimi i Xhibrilit në formën e tij origjinale, kjo (mundësi) nuk i është dhënë askujt përveç profetit sal-lAlahu alejhi ue selem.

El Huda uen nur, 322

Postuar tek Akide, Enciklopedia, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment