SHEJH ALBANI DHE TAKIMI ME SHEJH ABDUL-FETAH EBU GUDDEH

SHEJH ALBANI DHE TAKIMI ME SHEJH ABDUL-FETAH EBU GUDDEH

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) tregon: “Për herë të parë u takova me Shejh Abdul-Fettah Ebu Ghuddeh në qytetin e tij Aleppo, më shumë se 20 vjet më parë. Kuptova se ai ishte një njeri i cili ishte fanatik ndaj medhhebit hanefi, i tillë që ai verbërisht pasoi atë. Kur në xhaminë e tij në Aleppo ai ra dakord për lejimin e trajtimit të alkoolit nën mbikëqyrjen e një doktori musliman.

Kështu që unë i thashë:

“Kjo nuk është e mjaftueshme. Mjeku duhet të jetë i njohur edhe me Sunetin.

Në Sunet për shembull, alkooli ka qenë përshkruar si sëmundje dhe jo ilaq.

Pra, si mund një doktor musliman që e njeh Sheriatin të thotë se është ilaq të cilin Pejgamberi (Sal-lAllahu Alejhi ue selem), e përshkroi si një sëmundje?

Ai tha: “Ndoshta hadithi është i dobët ose jo autentik!”

Unë u përgjigja: “Si mund të jetë i dobët, kur ai është në Sahih Muslim?”

Ai tha (dmth Ebu Ghuddeh): “Ne do të kthehemi dhe të kontrollojmë atë për t’u siguruar.”

Një nga njerëzit që ishte i pranishëm dhe ai ishte një shok për të dyja palët në debatin tha:

“Pra, kur ju shikoni dhe të bindeni se i është autentik, do të veproni me të, apo çfarë thotë medhebi? “

Kështu që ai u përgjigj: “Medhhebi”.

Nga libri: “Jeta e Shejh Albanit” fq.27-28

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Qendrimi i Shejh Albanit ndaj Hamasit

Qendrimi i Shejh Albanit ndaj Hamasit

Thote Shejh Albani-Allahu e meshirofte-: “Deshtet apo z’deshtet levizja e Hamasit qe vepron sot ne Palestine nuk eshte levizje Islame”.(Audio kaseta “silsiletul huda ven-nur nr:489).

Hoxhe AbdulMelik Besfort Maxhuni

 

Postuar tek Citate, Grupacionet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

SHEJH ALBANI DUKE FOLUR NE ENDERR

Djali i Shejh Albanit, Abdul-Latif, tregon për babain e tij:

“… Ai thoshte në gjumë: “Më sillni librin me titull “El-‘ilel. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me titull “Xherh ue Ta’dil”.

Dhe një herë përderisa ai ishte i gjumshëm, dhe po e lëvizte dorën e tij sikur të ishte duke shkruar, ai tha se dikush do ta “sjellë [librin] Sunen Ebu Davudi dhe problemi do të zgjidhet. “

Një herë, përderisa ishte në gjumë ai tha: “Më sillni vëllimin e parë të librit “et-Terghib ue-Terhib.” Kështu që unë ia solla. Ai pastaj më tha: “Hape librin,” dhe unë e hapa. Ai tha: “Këtu janë një, dy, tre hadithe. A janë këto përafërsisht të barabarta në gjatësi?”
Kështu, unë thashë: “Jo”. Këtu është njëra në mesin e tyre e cila është më i gjatë”.
Ai tha: ” Vazhdo … “- kjo ndodhte përgjatë gjumit. Ai fliste përderisa ishte në gjumë. Unë pastaj i thash: “Hadithi i tretë është shumë i gjatë.” Ai Më pyeti: “Kush e ka transmetuar atë?” Unë iu përgjigja: “Kështu e kështu.” Pastaj ai tha: “Mjaft. Ktheje librin”.
E gjithë kjo ka ndodhur, kur ai ishte në gjumë!

“Durus ue Meuakif ue Ibar” fq 65-66..

PëlqejShiko më shumë reagime

Komento

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje

Menhexhi i selefit ne dave dhe ne sjellje

Imam el Albaani (Allahu e mëshiroftë)

“Askush nuk mundë thotë: ‘Une jam në menhexhin e selefëve’ përveç atyre të cilët me të vertetë e kanë pranuar menhexhin e selefëve në daweh (thirrje), në menhexh (metodologji) dhe në sjellje.”

[Silsilaatul Huda wen-Nuur 848]

Postuar tek Citate, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

Israeli e di se Selefizmi është grupi që është hak

El-Alameh Muhamed Nasirud Din el-Albanijj -rahimehullah- ka thënë: Israeli e di që Selefizmi është grupi i cili është në hak dhe se ummeti do të kthehet në atë rrugë që ka qenë Ebu Bekri dhe ‘Umeri -radij-Allahu anhuma- dhe se atyre do t’u flasë guri, dhe kështu filluan të themelojnë el-ikhuanul muslimine, xhematin teblig dhe një numër grupesh dhe disa me emrin e selefizmit, por që nuk është selefizëm…

Burimi: marrë nga kaseta me titull: Prisni o selefij dhe duroni.

Përktheu: Abdur-Rahman Mema

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Thënie të imam Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Ngritja e shtetit Islam

Ngritja e shtetit Islam

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Secili prej nesh ecen ne nje rruge (sipas asaj qe i duket e mire) kurse Allahu Lartesuar thote: “Kjo eshte rruga ime e drejte prandaj pasojeni ate e mos ndiqni rruget e tjera qe ju largojne nga rruga Ime.” Ndersa sot ne po ndjekim rruget (e shumta) prandaj dhe jemi te percare.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Nuk mundet assesi qe te ngrihet shteti musliman (islam) vetem se ne nje shoqeri islame. E nuk mund te ngrihet/ndertohet nje shoqeri islame vetem se nepermjet dijes se sakte dhe edukimit te ngritur mbi kete dije te sakte.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489.

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Ne besojme se rruga qe ndoqi i Derguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem per ngritjen e shtetit islam nuk mund te zevendesohet me rruge apo metoda te tjera. Prandaj nuk i lejohet personit apo personave, xhematit apo xhemateve qe te marrin rruge tjeter nga ajo e te Derguarit te Allahut salAllahu alejhi ue selem per te realizuar kete ceshtje obligative. E ajo eshte ngritja e shtetit islam.

Silsiletul huda uen nur me nr. 489

Imam Albani (Allahu e meshirofte!): ”Thirrja jone ndertohet mbi tri kushte: Kuran, Sunet dhe ne pasimin e es selefus salih.”

El Meusuah el alameh el Albani.

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) dhe durimi i tij në mësimin e tjerëve

Njëri nga nxënësit e tij tregon: “Gjersa shejhu ishte në Medine, një natë mbeti zgjuar deri në ezanin e sabahut, duke debatuar me disa të rinj rreth çështjeve të fesë. Pas faljes së namazit të sabahut në xhaminë e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), shejhu dëshiroi të nisej drejt Mekes për të kryer umran, mirëpo ne i thamë: “Ti nuk ke fjetur tërë natën!” Ai na e ktheu: “Ndiej forcë dhe gjallëri në vete!” Hipi në veturë dhe udhëtuam së bashku drejt Mekes. Afërsisht, në orën nëntë të mëngjesit e ndali veturën nën hijen e një peme dhe tha: “Do të fle vetëm një çerek ore! Nëse nuk zgjohem, më zgjoni!” Mirëpo ne e kishim plan që të mos e zgjonim, derisa të pushonte mirë. Pasi kaloi një çerek ore, shejhu u zgjua vet, e nisi veturën dhe vazhduam drejt Mekes. E kryem umran dhe shkuam tek shtëpia e dhëndrit të tij, e cila ishte përplot me nxënës të dijes duke e pritur atë. Shejhu u ul dhe filloi të diskutonte me ta deri në orët e vona të natë, pa u lodhur fare.”
(Mekalat El-Albanij, 218)

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Uncategorized | Lini një koment

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik

Imam Albani lutet për Gadishullin Arabik

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)
Burimi: El-Huxhexhul Kauij-jeh Ala Uuxhubid Difai Anid Deuletis Saudijeh, fq. 13

”Unë i lutem Allahut që t`i japë Gadishullit Arabik dhe vendeve të tjera myslimane dhurata të përjetshme. Gjithashtu, unë e lus Allahun që ta ruaj vendin e Teuhidit nën kujdesjen e shërbëtorit të dy xhamijave të shenjta.

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

GABIMET E NAMAZLIVE

GABIMET E NAMAZLIVE

Transmetohet nga Beraë bin ‘Aazib (radijallahu ‘anhu), i cili ka thënë: “(Sahabët), faleshin së bashku me të Dërguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem), dhe, kur ai binte në ruku, edhe ata binin në ruku. Ndërsa, kur thoshte ‘semi’all-Llahu limen hamideh’, ata qëndronin në këmbë derisa e shihnin se ai e ka vënë ballin në tokë, dhe pastaj, ata vepronin njëjtë!” (Muslimi 2/46)

❍ Thotë Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!):
“…I kam përmendur këtë hadith në këtë kapitull, për shkak se shumica e namazlijve veprojnë gabimisht, kur është fjala për tu vonuar në bërjen sexhde, që duhet pritur derisa imami të vëjë ballin në tokë! Me këtë, nuk i përjashtoj pothuajse as ata të cilët mundohen të jenë të përpiktë në praktikim të Sunnetit. Ata veprojnë gabimisht, për shkak të injorancës apo moskujdesit.
Eh, sa të paktë kanë ata që veprojnë drejtë!

📚 Silsiletus-Sahihah (6/225)
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

Hoxhë Usame Morina

Postuar tek Fikhu, Hadith, Hadithe Sahih, Uncategorized | Lini një koment

Rebelimi i disa prej sahabëve

Rebelimi i disa prej sahabëve 

Imam Albani

Pyetje: “Disa prej tyre argumentojnë me atë çfarë ka ndodhur në historinë islame, si fitneja e Ibën Esh’at, rebelimi I Sejid bin Xhubejr dhe ata që kanë qenë me të (në kohën Haxhaxh Jusuf eth-Thekafij).

Poashtu, ajo çfarë ka ndodhur me Aishen (All-llahu qoftë i kënaqur më të!) , me Zubejr dhe Talhan në kohën e Aliut (All-llahu qoftë i kënaqur më ta!).

Ata thonë se kjo ka nodhur dhe se kjo ishte një rebelim. Por, ata nuk kanë arritë ta arrijnë objektivin e tyre të pritshëm. Prandaj, një rebelim i tillë është i lejuar.

A është argumentimi më këtë ndodhi, e cila ka ndodh tek gjenerata e parë e saktë? Dhe cila është përgjigjja për këtë? Sepse, fitneja që ka ndodhur mes Ibën Esh’at dhe ajo çfarë i ka ndodhur Aishes dhe sahabëve të cilët ishin me të, përdorët për t’i legjitimuar rebelimet.”

Imam Albani (All-llahu e mëshiroftë!): “Rebelimi nuk është i lejuar, vëllau im. Dhe këto argumente flasin kundër atij, ai i cili i merr si argument dhe asnjëherë nuk janë në favor të tij.

Kjo dhe çdo rebelim – këtu bënë pjesë edhe rebelimi i Aishes (All-llahu qoftë i kënaqur më të!) – ne e dim gjykimin e këtij rebelimi bazuar në rezultatët që dha. A ishte fundi i tij i idhët apo i ëmbël ?

Padyshim, historia islame, e cila na transmeton mbi këtë dhe çdo rebelim tjetër, na tregon, se ishte i idhët. Dhe se është derdh gjaku i myslimanëve pa asnjë dobi.

Mbi të gjitha, në lidhje me rebelim e Aishes. Aisha e nderuar është penduar nga rebelimi i saj. Për shkak të kësaj (rebelimit) ajo ka qajtur trishtueshëm, derisa mbulesa e saj është lagur (nga lotët). Ajo dëshironte që kurrë mos ta kishte bërë këtë rebelim.

Përfundim: Argumentimi me këtë rebelim së pari është argument kundër tyre, sepse kjo nuk solli asnjë mirësi.

Dhe së dyti: Pse kapemi ne pas rebelimit të Se’id ibë Xhubejrit dhe nuk kapemi pas mos-rebelimit të sahabëve të mëdhejn, të cilët jetuan në atë kohë?

Si Ibën Umeri dhe të tjerë. Pse nuk i pasojmë selefët e parë, të gjithë ata, të cilët e kanë ndaluar rebelimin ndaj udhëheqësit.

Kështu, kemi dy lloje të rebelimeve: Rebelimi mendor dhe kjo është e rrezikshme, dhe rebelimi praktikë, i cili është rezultat i të parës.

Prandaj, nuk është i lejuar rebelimi. Sa i përketë argumentit të cilën e solle më parë, ai është kundër tyre dhe jo pro tyre!”

Përktheu: Seladin Ebu Rejan Musa
Kontrolloi: Hajrullah Musa

Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=XAg04Cl5AqQ

Sh.p.: Në fillim të videos flet një tekfirs gjerman, i cili argumentohet me këtë rebelim. Pyetja e cili iu drejtohet shejkhut fillon nga min 00:43.

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment