Nuk ka asnjë grup të njerëzve rreth teje

Nuk ka asnjë grup të njerëzve rreth teje

Imam Muhamed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilat-ul-Huda uen-Nur (1010)

Kur isha në Damask dhe diskutoja me disa hizbijun si Ikhuanul Musliminët dhe Hizb-ut-Tahrir, ata e kishin zakon të më thonin:

”Çfarë bën këtu me të vërtetë? Nuk ka asnjë grup të njerëzve rreth teje. Nuk ka të rinj rreth teje. Ti lexon vetëm libra të vjetra (të Selefëve).”

U përgjigjesha i qetë atyre se, unë mendoj se jam duke kryer një obligim, unë jam mësues i fëmijëve të vegjël në mejtep. Unë e kryej këtë obligim. Çfarë dëshironi që unë të bëj? Unë nuk mund të bëjë më shumë se kaq. A dëshironi që unë të lë këtë veprim dhe në vend të tij të filloj të jetojë pa qëllime? Apo të vazhdoj me punën time? Ata heshtnin dhe nuk thoshin asgjë. Pra, unë duhet të vazhdojë me punën time. Sikurse ju të gjithë e dini, kjo punë ka dhënë fryte në botën islame dhe hamdi dhe lavdërimi i takon Allahut.

Postuar tek Uncategorized, Citate, Metodologji, Grupacionet | Lini një koment

Dy Ikhuanca jordanez u dëbuan nga Ikhuanu-Musliminët

Dy Ikhuanca jordanez u dëbuan nga Ikhuanu-Musliminët

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilah Huda uen-Nur (221)

”Dy Ikhuanca jordanez u dëbuan nga Ikhuanu-Musliminët sepse ata vinin në mësimet e mia. Ikhuanët i thanë këtyre dyve: Nuk është e mundur që të kesh dashuri për Ikhuanu-Musliminët dhe për Albanin njëkohësisht. Ose ne ose atë.”

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Sikur me e pas përjetuar Imam Albani ISIS-in Imam Albani

Sikur me e pas përjetuar Imam Albani ISIS-in

Imam Albani

Postuar tek Uncategorized, Video | Lini një koment

Kujdes mos e kthe këshillën

Kujdes mos e kthe këshillën

Thotë i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue selem):

Me të vërtetë, fjala më e urrejtur tek Allahu që kur një njeri i thotë dikujt “ke frikë Allahun”, ndërsa ky ia kthen “Shiko veten tënde (kujdesu për veten tënde)”

Shejh Albani në “Silsile Sahiha” nr.2598  /Esnaf Zarif/

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Urtesia e fokusimit te thirrjes se Selefinjve ne Tevhid

Urtesia e fokusimit te thirrjes se Selefinjve ne Tevhid

Thote Shejh Albani Allahu e meshirofte: ” Sot shume thirresa ne fe mendojne se selefinjte humbin kohen e tyre duke i thirrur njerezit ne Tevhid. Subhanallah sa injorant i madh eshte ai qe thote keshtu, sepse ai ose nuk din, ose anashkalon nje realitet se thirrja e mbare Pejgambereve ngritet ne tevhid “Adhuroni Allahun dhe largohuni nga djajte”.
Sikur thirrja ne tevhid do ishte humbje kohe, atehere Nuhi alejhiselam qe ka thirrur popullin e tij 950 vite ne tevhid sipas tyre del se eshte deshtuesi me i madh i davetit dhe kohes . Enkas per kete arsye Selefinjte ku do qe shkojne therrasin ne tevhid duke mos u lodhur fare dhe per kete edhe daveti i tyre eshte i bereqetshem”. ( Hajatul imam el Albani ,f/380)

Hoxhë Abdulmelik Besfort Maxhuni

Postuar tek Uncategorized, Metodologji | Lini një koment

Ikhuan Musliminët-deri më tani nuk u shfaq asnjë dijetar nga mesi i tyre

Ikhuan Musliminët-deri më tani nuk u shfaq asnjë dijetar nga mesi i tyre

Imam el-Albani (All-llahu e mëshiroftë!) ka thënë:

“Ikhuan Musliminët (Vëllëzeria Myslimane) ekzistojnë që 60-70 vite, nuk e di saktësisht, dhe deri më tani nuk u shfaq asnjë dijetar nga mesi i tyre i cili do të shpjegonte tefsirin e ndonjë ajeti, ose të dallojë në mes një hadithi të saktë dhe të dobët, ose të shpjegojë se cila është më e sakta në mesin e dijetarëve kur ka mospajtim (Ikhtilaf). As edhe një i vetëm prej tyre!

Cili është qëllimi i thirrjes (davetit) së këtij grupi?”

Burimi: [Silsilat ul-Huda uen-Nur; 541]

Përktheu: Seladin Ebu Rejan Musa

Postuar tek Grupacionet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Që njerëzit janë kundër meje, ky është një nder për mua

Shejh Albani (rahimehulla) ka thënë:

“Që njerëzit janë kundër meje, ky është një nder për mua, kjo i fshin mëkatet e mia”

“Silsile el-huda uen-Nur” nr.227

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Fatkeqësia e Botës Islame

Fatkeqësia e Botës Islame

Imam Muhammed NasirudDin el-Albani, All-llahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Fatkeqësia e Botës Islame është më e rrezikshme.
Ndoshta dikush prej jush nuk pajtohet me këtë që po them.
Fatkeqësia e Botës Islame sot është më e rrezikshme se pushtimi i Palestinës nga çifutët.
Fatkeqësia e Botës Islame sot qëndron në atë se ata e kanë humbur rrugën e drejtë dhe nuk e njohin Islamin, me të cilin u realizohet lumturia e Dunjasë dhe Ahiretit.
Nëse muslimanët në disa situata jetojnë të poshtruar e të shtypur nga mosbesimtarët dhe paganët, vriten dhe masakrohen, por vdesin (me Fe të pastër), s’ka dyshim se vdesin të lumtur, edhe nëse në Dunja kanë jetuar të poshtëruar dhe të shtypur.
Mirëpo, kush jeton krenar dhe i fuqishëm në Dunja duke qenë larg kuptimit të Islamit ashtu siç e kërkon All-llahu, ai do të vdesë i dëshpëruar, edhe nëse ka jetuar i lumtur në të dukshmen.
Pra, All-llahu ju bekoftë, shërimi është: “Ikni tek All-llahu!” Shërimi është: “Ikni tek All-llahu!”
“Ikni tek All-llahu!” – do të thotë: kuptoni se ç’ka thënë All-llahu dhe ç’ka thënë i Dërguari i Tij dhe punoni sipas asaj që ka thënë All-llahu dhe i Dërguari i Tij!”

Nga kaseta “Waki’ elmuslimin eljewm”

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Rë emërtuarit me selefi nuk ka bazë !

Të emërtuarit me selefi nuk ka bazë !

Shejh, Muhamed Nasirudin Albani, Allahu e mëshiroftë

Pyetje:

Disa që atribuohen në dituri pretendojnë dhe thonë: të emërtuarit me selefi nuk ka bazë, po ashtu thonë: ai i cili e shqipton dhe thotë: unë jam selefij, kjo fjalë është bidat, kërkojmë përgjigje nga ti për këta persona?

Përgjigjja

Kam bindjen që ai i cili e thotë këtë fjalë, së pari e mohon të vërtetën gjuhësore, ngase fjala “selef” është e njohur në gjuhën arabe dhe në gjuhën e sheriatit.

Andaj, themi që në aspektin gjuhësorë nuk ka nevojë për sqarim, mjafton që ajo është shprehje arabe, tekstet gjuhësorë janë të stërmbushura me këtë shprehje.

Mirëpo, ajo që e shohim ne me të rëndësishme së sa kjo, së si ky e mohon këtë dhe pretendon që kjo është bidat!

Në do ta përkujtojmë atë me disa gjëra që janë cekur në disa hadithe pejgamberike, që janë vërtetuar nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem drejtuar bijës së vet në prag të vdekjes, Fatimës radijAllahu anha, ku i thotë: “Ti je e para nga familja ime që do të me bashkëngjitësh mua (pas vdekjes), sa selef i mirë jam për ty, sa selef i mirë jam për ty”

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e ngushëllon bijën e vet dhe i thotë: unë do të vdes para teje, pastaj ti do të vdesësh së shpejti, kështu ka ndodhur siç është e njohur në librat e historisë.

Veç se ka vdekur Fatimja radijAllahu anha pas Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem përafrisht pas gjashtë muajve, përderisa Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e ka përshkruar kështu vetën e tij, që ai është selefi me i mirë për të ndaj bijës së tij, që do të vdes para saj.

Pra, Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem është selefi ynë në këtë thirrje pa asnjë dyshim!

Kurse, sa i përket përdorimit të shprehjes “selefij” tek dijetarët, është përdor aq shumë sa që është vështirë të numërohet, i mjafton muslimanit të mençur në fenë e tij që ta përkujtoj vetën e tij më atë që dijetarët e selefit dhe pasuesit e selefit të mirë, kur duan të argumentojnë diçka kundër çdo bidati që është shfaqur pas kohës së tyre, e përmendin këtë thënie: “Çdo e mirë është në pasimin e selefit, kurse çdo e keqe është në pasimin e të vonshmit (halefit)”

Për këtë unë them që ai i cili e mohon këtë shprehje nga aspekti sheriatik, po ashtu e urren edhe nga aspekti i atribuimit tek ta, sipas tij nuk lejohet me thanë: Unë jam selefij! Dhe kur e thotë këtë është sikur të thuhet nuk lejohet të thuhet unë jam musliman, unë jam pasues i selefit të mirë si dhe ndaj asaj që ata e pasonin, qoftë ajo që ka të bej më bindje, adhurim dhe moral!

Pa dyshim, së çështja e mohimit të saj është e rënd, sikur ta kuptonte qa flet! Mirëpo ne e justifikojmë sepse ai nuk e di çfarë flet, po sikur ta dinte së çfarë flet, do të thotë që ai distancohet nga Islami i mirëfilltë të cilin e praktikuan selefet tanë të mirë.

Ju përkujtoi, sipas reflektimit të asaj që e cekem me lartë që gjendët në koleksionin e Muslimit nga fjala e Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem drejtuar bijës së vet, Fatimes radijAllahu anha: “Sa selef i mirë jam unë për ty”, i përkujtoi së ata të cilët e urrejnë këtë atribuim do të thotë së distancohen nga selefi, nga thirrja e selefit, dhe nga vet Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem, ngase ai është në krye të selefit të mirë.

Prej asaj që aludon në këtë realitet të vërtetë është hadithi i njohur tek Buhariu dhe Muslimi dhe në librat tjera të sunetit, përkundrazi kam bindjen sipas asaj që e kam hulumtuar unë personalisht, që ky është hadith mutevatir (i përcjellur brez pas brezi), autentik, e ky është hadithi i Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem: “Brezi më i mirë, është brezi im, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre”

Nuk ka dyshim, së Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem është prijësi i selefit të mirë, andaj, si mund të logjikohet që ai që di çfarë flet të pohon së atribuimi tek selefi apo shprehja “selefij” është bidat në Islam?! Unë kam bindjen së këta janë duke jetuar në shkujdesje duke mos e kuptuar shprehjen as gjuhësisht e as në aspektin sheriatik.

Ngase, nga selefi, nuk ka mundësi që muslimani të distancohet, kurse nëse distancohet nga çfarë do atribuimi tjetër, askush nga dijetarët nuk mund ta akuzojë me kufer përderisa distancimi është nga dikush tjetër pos selefit.

Mirëpo, distancimi nga selefi, pa dyshim së personi është jo musliman, ngase personi i tillë distancohet nga vet Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem, i cili është prijësi i selefit, kjo është ajo që mund ta themi në lidhje me këtë fjalë.

Por se, unë në vetvete e pyes vetën, ky person që e potencuat mohimin e tij në lidhje me këtë atribuim apo e ka konsideruar bidat, çfarë thoni ju, ai a atribuohet në ndonjërin medh’heb prej medh’hebeve, qoftë ai medh’heb në akide apo fik’h, ose behët Maturidij, Esh’arij apo nga pasuesit e hadithit, siç iu thuhet sot pasuesve të ehlu sunetit dhe xhematit, ose është nga havarixhet apo mu’tezilit?

Veç së e dimë… disa nga të vonshmit më shprehjen ehlu suneh uel xhema’ah kanë për qëllim Esh’arit (maturidit), pastaj ndoshta i përfshijnë këtu pasuesit e hadithit apo nuk i përfshijnë.

Si do që të jetë ai i cili e mohon atribuimin tek kjo shprehje, ku atribuohet ai??? Pa tjetër duhet të atribuohet tek ndonjë shprehje prej shprehjeve terminologjike, ose do të thotë: jam prej ehlu sunetit dhe xhematit, apo nga Esh’arit ose Ma’turiditë, e kjo është shumë me e keqe, sepse, ai i cili atribuohet tek medh’hebi i Esh’arive, atribuohet tek një person që nuk është i pagabuar, po ashtu edhe ai që atribuohet tek maturiditë.

Gjithashtu themi edhe për atë që atribuohet tek ndonjë medh’heb fik’hij nga katër medh’hebet, e mos të flasim për medh’hebet tjera të dalura nga men’hexhi i ehlu sunetit dhe xhematit.

Gjitha këto atribuime, atribuohen tek individët që pa asnjë dyshim nuk janë të mbrojtur nga gabimet, ose atribuohen tek individët edhe në qoftë së janë nga dijetarët, ia qëllojnë apo gabojnë, pra janë individ dhe nuk janë të mbrojtur nga gabimet.

Vallë, sikur t’i mohonin këto atribuime, sikur t’i mohonin këto është e qëlluar, ngase këto janë atribuime tek individët që nuk janë të pa gabuar, kështu që kjo nuk është e njëjte për ata që i atribuohen selefit, ngase këtu është atribuim tek pagabueshmëria.

Për arsye së Pejgamberi salALlahu alejhi ue selem kur i ka përmendur shenjat e palës së shpëtuar ka potencuar së ata i përmbahen asaj që ishte

Pejagmberi salAllahu alejhi ue selem dhe sahabet e tij, e këta janë selefi!

Andaj, kush kapet pas rrugës së tyre me bindje dhe me udhëzim nga Zoti i tij, kush atribuohet tek ta, ky atribuim e nderon atë që atribuohet tek ta dhe ia lehtëson rrugën për të qenë nga pala e ndihmuar.

Kurse, ai i cili atribuohet tek individët nuk e gëzon këtë fakt, ngase ky atribuim nuk del jashtë dy çështjeve: ose është atribuim tek një person që nuk është i pagabuar ose tek personi që e pasojnë menhexhin e personit që nuk është i siguruar nga pagabueshmëria, pra këtu nuk ka siguri, dhe është në kundërshtim me atë që është prezentë (pagabueshmëria) tek atribuimi i shokëve të Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem, të cilët Pejgamberi na ka urdhëruar ta pasojmë sunetin e tij dhe sunetin e shokëve të tij që vinë pas tij.

Për këtë kam bindjen që personi të cilit i atribuohet kjo fjalë, duhet menjëherë të pendohet nga kjo fjalë.

Kam dëgjuar në të kaluarën një kasetë, një ligjëratë të njërit nga thirrësit bashkëkohorë, mendojë që është në menhexhin e Kur ’an-it dhe Sunetit, mirëpo nuk i është dhanë kuptim në Kur’an dhe Sunet. Kur e lexova atë që shkruante në kasetë ishte shumë e çuditshme “Kush atribuohet tek selefi, kërkohet që të pendohet, nëse pendohet mirë, përndryshe vritet” duke e argumentuar këtë me një fjalë të Ibën Tejmijes, Allahu e mëshiroftë, mirëpo fjala e tij është në një luginë e kuptimi i tij në një luginë tjetër!

Me rëndësi është që ne qëllimisht nxisim që kuptimi ynë të jetë sipas Kur’an-it dhe Sunetit dhe sipas kuptimit të selefit të mirë, kështu që të jemi të mbrojtur nga devijimi në të djathtë dhe të majtë apo të devijojmë si shkak i kuptimit tonë personal i cili nuk ka bazë në Kur’an dhe Sunet.

Kjo është e gjitha që me kujtohet në lidhje me këtë pyetje, e lus Allahun e plotfuqishëm që ta udhëzoi atë që është i devijuar!

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Tekfirët nuk ngopen derisa të devijojnë sikurse ata!

Tekfirët nuk ngopen derisa të devijojnë sikurse ata!

Ne nuk i lavdërojmë pushtetarët (e muslimanëve) por ne themi se ata janë mëkatarë dhe të devijuar, prandaj prej nga akuzohemi se ne i mbrojmë pushtetarët dhe i shtrembërojmë argumentet ndaj tyre?! Vërtetë këta njerëz (tekfirët) nuk ngopen derisa të devijojmë sikurse ata.

(Shejh Albani, kaseta 851)

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment