Bartja e orës në dorën e djatht, përgjigjet Shejh Albani…

Bartja e orës në dorën e djatht, përgjigjet Shejh Albani…

Pyetje: “Ne shohim se disa njerëz e mbajnë orën në dorën e djathtë dhe thonë se kjo është e rekomanduar. Çfarë është dëshmi për këtë?” ..

Përgjigje: “Në këtë çështje ne bazohemi tek hadithi bazë, hadithi i Aishes i cili thotë: كانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفي شَأْنِهِ كُلِّهِ .. “Të dërguarit të Allahut صلى الله عليه وسلم i pëlqente të bëjë gjithçka me të djathtën, kur ai krihte flokët, kur merrte abdes, kur mbathte sandalet e tij dhe çdo gjë tjetër.” .. Ne gjithashtu po e përmendim edhe një hadith tjetër autentik në të cilin Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ..

“Çifutët dhe të krishterët nuk ngjyrosin flokët dhe mjekrat; prandaj dallohuni prej tyre.” 

Përveç kësaj, shumë hadithe na nxisin që të dallojmë nga kufarët. Këto hadithe vendosin një bazë për ne, përkatësisht se është e preferueshme për myslimanin që të dallohet nga të pafetë dhe se ndalohet t’i imitojë ata. Pra, nuk lejohet përngjasimi me kufarët. Në vend të kësaj, duhet gjithmonë të përpiqemi që të dallohemi prej tyre. Kufarët e kanë zakon të bartin orën në dorën e majtë. Dhe sheriati ynë na jep mundësi të mëdha për tu dalluar nga kufarët në këtë çështje. Bartja e orës në dorën e djathtë nënkupton që ne i përmbahemi kryerjes së veprimeve me të djathtën dhe njëkohësisht dallohemi nga kufarët.” (behunjeri.com)

Advertisements
Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment

JU JENI FANATIK PAS SHEJH ALBANIT

JU JENI FANATIK PAS SHEJH ALBANIT

Një student thotë: Ju selefijtë jeni fanatik mbas shejkh Albanit, a e pranon logjika që ai të mos ketë gabuar ndonjëherë në saktësimin apo dobësimin e ndonjë hadithi?!

Përgjigje: Jo. Shejkh Albanij ishte njeri, dhe ai vdiq duke korrigjuar librat që kishte shkruar vet! Shejkh Albanij për hir të dashurisë që kishte për të vërtetën dhe prej drejtësisë së tij – kështu e mendojmë por Allahu është gjykuesi i tij – e gjeti veten gabim në shumë çështje: ndërroi mendim në disa çështje të jurisprudencës islame (fikhut), ndërroi mendim në lidhje me disa hadithe që i kishte saktësuar, dhe disa hadithe që i kishte dobësuar, në fund të fundit si të gjithë dijetarët e ummetit, nuk ishte ky rasti vetëm i shejkh Albanit – Allahu e mëshiroftë! Njësoj si Imam Ahmedi, si Ibn Tejmijeh, kështu kanë qenë të gjithë dijetarët muslimanë. Ne e duam shejkh Albanin – Allahu e mëshiroftë – por e vërteta – pasha Allahun – është më e dashur për ne edhe se vet vetet tona. E vërteta është më e dashur për ne se vetet tona.

Dhe shejkhu ynë kur ishte gjallë e dinte se ndonjë prej studentëve të tij kishte mendim të ndryshëm me të në disa çështje të fikhut, apo rreth ndonjë hadithi, sa i takon saktësimit apo dobësimit të tij, dhe shejkhu e miratonte këtë gjë.
Në fakt këtë fjalë ma kanë thënë edhe disa vëllezër prej “Ikhuanul muslimin”, djem të rinj që faleshin te xhamia jonë në “Kuejsmeh”. Më erdhën për vizitë për të sqaruar diçka të paqartë për ta dhe ndërmjet të tjerash më thanë: ‘Ti je fanatik pas shejkh Albanit’! Atëherë iu thashë: Unë dua të kuptoj diçka.
– Para kësaj më lejoni tju them se shpesh shejkhu ynë përdorte një shprehje që të bën dobi në dynja para Akhiretit, thoshte: ‘Nëse dikush nuk vjen dot pas teje (nuk të ndjek dot) ti shko pas tij (ulu ti, dhe thjeshtësoje bisedën ashtu që ta kuptojë edhe ai)’.
Mua më erdhi ndër mend kjo shprehje e tij dhe u thashë çunave: Në rregull e pranoj, unë jam fanatik mbas shejkh Albanit. Por a mund të më thoni shkakun përse mendoni që unë jam fanatik mbas shejkh Albanit? – thanë: Sepse ti gjithmonë për hadithet thua: ‘E saktësoi shejkh Albani, e dobësoi shejkh Albani’.
Po kjo nuk është madhërim për shejkh Albanin, kjo është madhërim për Profetin – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Albani (Shqiptari) ishte një prej dijetarëve të ummetit që më tha mua: ‘hadithi është i saktë’, por unë në fund madhëroj Profetin tim, Muhamedin – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. A ka hadithe të rrejshme? Po ka. Prandaj unë kërkova ndihmën e një dijetari edukator, që ishte më i dijshmi rreth kësaj shkence (shkencës së hadithit) në faqen e tokës, në kohën tonë. U ndihmova me të për të njohur hadithet e sakta të Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem.

Por unë e kuptova hallin e tyre, dhe këto fjalë ata nuk i kuptonin dot prandaj u thashë: O djem, po ju bëj dëshmitarë se. që në mësimin tim të ardhshëm unë nuk do të them më për hadithet: ‘Saktësoi Shqiptari, dobësoi Shqiptari’, dhe do të pres të më sillni hadithet që ka saktësuar Hasen el Benna dhe Sejjid Kutub-i, dhe kështu do të them: ‘Saktësoi Hasen el Benna dhe Sejjid Kutubi, apo e kosnideroi të dobët Hasen el Benna dhe Sejjid Kutub.’ Mi sillni hadithet!
O njerëz, ka dallim të madh mes Albanit dhe Hasen el Benna-s dhe Sejjid Kutub-it! Ai është dijetar kurse këta janë larg dijes! Pra nëse keni hadithe që i ka saktësuar Hasen el Benna mi sillni dhe unë do të them: ‘Saktësoi Hasen el Benna’.
Prandaj o vëllezër kuptojeni mirë: Unë nuk madhëroj shejkh Albanin, por madhëroj Profetin – sal lall llahu alejhi ue sel lem. Nga ana tjetër kjo është edhe frikë se mos jam pjesë e kërcënimit, që është fjala e tij e përcjellë me rrugë të shumta transmetimi (muteuatir) : “Kush gënjen për mua qëllimisht le ta bëjë gati karrigen e tij në Zjarr!” Nga kjo kam frikë unë prandaj pasoj dijetarët e hadithit.

Pastaj, o vëllezër, pasha Allahun, a nuk keni dëgjuar prej meje të them: ‘E saktësoi Ibn Haxheri’, apo ‘E saktësoi Irakij, e dobësoi Irakij’? Ju i dëgjoni prej meje këto fjalë apo jo? Përse pra vetëm për Albanin u ka hyrë në zemër urrejtja? Sepse në zemrat tuaja ka devijim.
Kanë thënë: Dashuria për sunetin dhe dashuria për bidatin është si çmimi dhe malli. A keni parë ndonjë tregtar që të mbajë edhe çmimin edhe mallin të dyja në dorën e tij? A keni parë ndonjë blerës që të japë paratë dhe të mos marrë mallin? Pra suneti dhe bidati janë si çmimi dhe malli. Pra dashuria për njerëzit e sunetit dhe dashuria për njerëzit e bidatit nuk bashkohen në zemrën e njeriut. Prandaj kur zemrat tuaja u mbushën me dashuri për të devijuarit, nuk arritët që t’i doni dijetarët edukatorë. Kjo është gjendja juaj, dhe tek Allahu ankohemi.”

Shejkh Mesh’hur Hasen, Allahu e ruajtë.

Përktheu: Hoxhë Emin Bilali

Postuar tek Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

A prishet abdesti nga dalja e gjakut?

A prishet abdesti nga dalja e gjakut?

Pyetje: A prishet abdesti nga dalja e gjakut?

Përgjigje: Dijetarët kanë shfaqur mendime të ndryshme lidhur me këtë temë.

Dijetarët e medhhebit hanefi janë të mendimit se dalja e gjakut, qoftë në sasi të medha apo të vogla, e prish abdestin.

Ndërsa dijetarët e medhhebit Shafi’i janë të mendimit se dalja e gjakut nuk e prish abdestin,sido që të jetë.

Disa dijetarë të tjerë thonë se nëse dalja e gjakut behët në sasi të mëdha,ateherë abdesti prishet, përndryshe jo.

Ne, nga ana jonë, anojmë nga mendimi i dytë, d.m.th. se dalja e gjakut nuk e prish abdestin sido që të jetë, shumë apo pak.
Mendimin tonë e mbeshtesim në argumentet e mëposhtme:

1- Në esencë, njeriu nuk është i detyruar të kryeje asnjë detyrë, derisa të vije një argument i saktë nga Kur’ani apo Suneti i Pejgamberit,salAllahu alejhi ve sel-lem.
Meqënëse nuk gjendet asnjë argument i saktë që e detyron muslimanin të marre abdest sërish pas daljës së gjakut, atëhere themi se abdesti nuk prishët nga kjo gjë.

2- Në përmbledhjen e haditheve të Ebu Davudit transmetohet nga Xhabir iben Abdullahi se Pejgamberi, salAllahu alejhi ve selem,caktoi dy djem të rinjë që të bënin roje pranë kampit të muslimanëve,ndërsa këta të fundit po pushonin pas një beteje të lodhshme.
Dy shokët e Pejgamberit ranë dakord me njëri-tjetrin që të ruanin me radhë.

Kështu, njëri prej tyre u shtri për të fjetur, ndërsa tjetri vazhdoi të rrinte zgjuar.
Pasi kaloi njëfare kohe, djali që po rrinte zgjuar filloi të falej.
Në këtë kohe njeri prej idhujtareve, i cili ishte vënë fshehurazi në ndjekje të muslimanëve, u afrua pranë vendit ku po qëndronin ata dy dhe qëlloi me shigjetë në këmbe djalin që po falej.

Djali e hoqi shigjetën nga këmba, por nuk e nderpreu namazin.

Idhujtari e qëlloi edhe dy hërë të tjera në të njëjtin vend, mireëpo djali përsëri nuk e ndërpreu namazin, por vazhdoi derisa i plotësoi të dy rekatet.
Në këtë kohe u zgjua shoku tjetër, andaj idhujtari u largua me shpejtësi.
Kur pa plagët e tjetrit, shoku u habit shumë dhe e pyeti se përse nuk e kishte ndërprerë namazin.

I plagosuri ia ktheu: “Betohem në Atë në dorën e të Cilit është jeta ime, sikur të mos frikësohesha se mos po shpërdorja detyrën me të cilën na ka ngarkuar Pejgamberi, salAllahu alejhi ve selem, nuk do ta ndërprisja surën që po lexoja edhe sikur ta dija se do të vdisja”.

Ajo që na intereson neve në këtë histori është se djali nuk e ndërpreu namazin me gjithë gjakun që i dilte nga plagët e shkaktuara nga shigjetat.
Kjo tregon se ai e dinte qe dalja e gjakut nuk e prish abdestin, përndryshe do ta kishte ndërprerë namazin menjëherë.

Pra, ky është një argument praktik që tregon se shoket e Pejgamberit,salAllahu alejhi ve selem, kishin mësuar nga ai se dalja e gjakut nuk e prish abdestin.
Ata që mendojnë se gjaku e prish abdestin e hedhin poshtë këtë menyrë argumentimi, pasi sipas tyre ka mundësi që Pejgamberi, salAllahu alejhi ve selem, mund të mos e këtë marre vesh ndodhinë e dy shokëve të tij dhe si rrjedhoje hadithi i lartpërmendur renditet në radhën e haditheve meukuf(Kështu quhen thëniet e shokëve të Pejgamberit,salAllahu alejhi ve selem), andaj nuk vlen për t’u argumentuar.
Ne nuk jemi dakord me këtë gjë, pasi edhe nëse pranojme se Pejgamberi, salAllahu alejhi ve selem, nuk ka ditur gjë për ngjarjen e dy shokeve te tij.
Allahu, subhanehu ve teala, është Ai që sheh dhe di çdo gjë, e me siguri nëse ajo që bëri djali do të ishte e gabuar, do t’i kishte zbritur shpallje Pejgamberit, salAllahu alejhi ve selem, për të sqaruar të vërtetën.
Gjithashtu, mendimi ynë përforcohet edhe nga një thënie e Hasen El-Basriut, i cili thotë: “Shokët e Pejgamberit (salAllahu alejhi ve selem) vazhdonin te faleshin,pavaresisht nga plagët që kishin marre.”

Autor: Imam Albani
Libri: “Pyetje dhe Përgjigje”

Postuar tek Fikhu, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

Forma dhe orbita e tokës -pjesa e dytë

Forma dhe orbita e tokës -pjesa e dytë

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë)

Burimi: silsilat ul-hudā wa nnūr ~ kaseta nr. 497

“Ne në fakt nuk dyshojmë që çështja e rrotullimit të tokës është një fakt shkencor i padiskutueshëm. Në të njejtën kohë, ne besojmë që nuk është nuk është synim i legjislacionit Islam në përgjithësi dhe Kur’anit në veçanti të flas në lidhje me astronominë dhe detajes e saj.

Përkundrazi kjo kuptohet nga thënia e të Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Enes ibn Malik (Allahu qoftë i kënaqur me të) në lidhje me ngjarjen e ujitjes së fidaneve të hurmeve [1] kur ai (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) kishte thënë: “Ishte vetëm mendim i imi, kështu që nëse unë i’u urdhëroj të bëni diçka në lidhje me çështjet fetare, atëherë kryjeni aq sa keni mundësi dhe çkado që i’u urdhëroj të kryeni nga çështjet e dunjas atëherë ju jeni më të ditur rreth tyre.” [2].

Kështu që të folurit për këto çështje nuk ishin obligative për të Dërguarin e Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe nëse ndonjëher ai kishte folur (në lidhje me to) në hadithet e tij, ose nëse Allahu i Lartësuar ka folur në Librin e Tij, atëherë kjo është vetëm për të treguar ndonjë shenjë apo mrekulli e të tilla. Kështu që ne themi që nuk ka ndonjë gjë në Librin e Allahut e as në Sunnetin e të Dërguarit që do të kundërshtonte këtë fakt shkencor që njihet sot, që thotë se toka është e rrumbullakët dhe rrotullohet në orbitë me Fuqinë e Allahut të Lartësuar, në hapsirë të pafund.

Përkundrazi, është e mundur për Muslimanin të gjej se sugjerohet, nëse nuk deklarohet qartë, që toka është sikur dielli dhe hëna për arsye se të gjitha janë në këtë hapsirë, ashtu si Ai i Lartësuari thotë: “secili noton në një galaktikë.” dhe kjo është kështu veçanërisht nëse ne kujtojmë që kjo fjalë hyjnore “secili” (kjo fjalë) nënkupton tre tupa qiellor për shkak të faktit që Ai kishte filluar me tokën. Kështu që Ai thotë: “Dhe për ata është argument (për fuqin e Zotit) toka e vdekur, të cilën Ne e ngjallim, nxjerrim prej saj drith nga i cili ata hanë.” [3] pastaj Ai thotë: “Edhe Dielli udhëton pë në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i Ngadhënjyesit, të Gjithëdijshmit. Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (rrem i hurmës së tharë). As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata paraditën po secili noton në një galaktikë.” [4]

Fjala secili përfshin edhe ajetin që cekëm në fillim për tokën, pra: toka, pastaj Dielli pastaj Hëna. Pastaj Ai i Lartësuari thotë: “secili noton në një galaktikë.” Kjo është ajo që duket nga konteksti i këtyre ajete, të cilat janë ajete që tregojnë për sundimin e Allahut të Madhërishëm. Të gjithë këtë e themi duke ditur se çfarë dijetarët e tefsirit [5] kanë thënë në lidhje me fjalën “secili”, që është Dielli dhe Hëna.

Megjithatë nuk ka asgjë që na ndalon neve që në këtë – fjalën secili – t’a përfshijmë tokën e cila është përmendur para Diellit dhe Hënës.”
——————————————–
[1] Sahih Muslim #2363; i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allaht qofshin mbi të) kishte parë njerëzit t’i polenizonin fidanet e hurmeve dhe kishte sugjeruar të mos bëjnë ashtu, por pasi ata nuk e bënë, kishte impakt negativ në prodhimin e urmeve.
[2] Shejkhu gjithashtu përmend disa fjalë shtesë; referojuni Sahihul Muslim #2361, #2362 dhe Sahih ibn Maxhe #2
[3] Sureja Ja Sin, 36:33
[4] Sureja Ja Sin, 36: 38-40
[5] Spjegim i Kur’anit.

marrur nga vellai Lirim Perçuku

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment

Forma dhe orbita e tokës -pjesa e parë

Forma dhe orbita e tokës 

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) – pjesa 1

Burimi: Silsilat ul-hudā wa nnūr ~ kaseta nr. 435 & 436

“Toka është e rrumbullakët [1] dhe çështja se a është toka e rrumbullakët apo e rrafshët nuk është nga punët që lidhen me imanin e as me veprat, ashtu që të jetë obligim për Muslimanin t’a njoh vendimin Islamik në lidhje me të dhe nëse kjo dije është e lidhur me veprat atëherë t’a adhuroj Allahun me të sikur me të gjitha adhurimet tjera, ose që ai të besoj në të me thellësinë e zemrës së tij dhe shpirtit të tij po qe se është një besim që çdo Musliman është i urdhëruar të besoj.

Përkundrazi, kjo është një çështje që mund të kuptohet në dy mënyra (të ndryshme) nga spjegimi i ajeteve në Kur’anin e Lartësuar. Dhe pa dyshim – sikur në të gjitha çështjet – njëri mendim do të jetë i saktë dhe tjetri i gabuar.

Kështu që, kushdo që bën ixhtihad [2] përderisa është i thirrur ta bëj atë – dhe kushti i parë për t’u kualifikuar për të bërë këtë është dija e gjuhës Arabe – atëherë pavarsisht a e ka mirë apo keq, kanë shpërblim, ai që e ka mirë ka dy shpërblime e ai që e ka keq ka një shpërblim [3]. Dhe këto ajete që kanë ardhur në lidhje me tokën, në lidhje me atë se a lëvizë, a është e rrumbullakët apo nuk lëvizë – nuk ka ndonjë tekst deciziv që përkrah njërin mendim nga të dy mendimet. Kështu që, ne tham se kjo nuk është çështje që lidhet me imanin për të cilin duhet të ketë konzensus siq kemi në lidhje me akiden nga selefi (të parët e mirë).

Mund të kuptohet nga disa ajete të Kur’anit të Lartësuar në lidhje me këtë çështje se toka është e rrafshtë dhe që nuk lëvizë dhe mund të kuptohet nga disa ajete tjera që toka lëvizë nëpër orbitë. Dhe ky kuptimi i dytë dipas mendimit tonë peshon më rëndë dhe pajtohet me realitetin natyral që çdo person nga njerëzit e percepton të jetë i vërtetë, pavarsisht a është Musliman apo jo Musliman.

Dhe na mjafton neve t’a dimë që nuk ka ndonjë argument vendimtar në lidhje me këtë çështje me ata të cilët insistojnë në kundërshtimin e asaj që është vendosur dhe njohur shkencorisht sot: që toka lëvizë (rreth vetë) dhe në orbitë rreth diellit. Kjo është e mjaftueshme, duke ditur që nuk ka ndonjë tekst që e kundërshton këtë ide ose këtë mendim astronomik, që shumë prej dijetarve Musliman që i’u është dhënë dije e madhe – siq janë Shejkhul Islam ibn Tejmije (për të cilin ne selefit [4]) besojmë që është prijës në dijen e Kur’anit dhe Sunnetit dhe Ibn Kajjim el Xheuzijeh, duke mos përfshi edhe të tjerët – besonin të kundërtën e asaj që thuhet sot bazuar në disa ajete nga Kur’ani siq është ajeti “Dhe kodrat ia përforcoi.” [5] ose ajeti “E pastaj tokën e sheshoi.” [6] dhe ajetet të ngjashme. Ata nuk e kishin kuptuar që kishte një mendim në kundërshtim me këtë mendim nga ajetet e Kur’anit dhe pastaj nga faktet shkencore dhe astronomike.

Dhe ajetet e tilla që i përshkruan kodrat karshi tokës të jenë sikur spirancat karshi anijeve nuk len të nënkuptohet gjuhësisht se toka nuk lëvizë, por përkundrazi një lëvizje e parregullt [7]. Dhe ngjashëm me këtë është ajeti “Ndërsa kodrat shtylla?” [8], sepse ne e dimë nga vrojtimi që kungji (që i vendoset litarit të kafshës në tokë për të mos lëvizur) nuk e pengon atë nga lëvizja por përkundrazi e pengon nga lëvizja kaotike ashtu që do të ecte nga të donte – jo, Zoti ynë ka rregulluar orbitën e tokës ashtu siq sillet kali rreth kungjit.

Kështu që, bërja e kodrave si shtylla (kungja) është e kundërt me atë që ata pretendojnë; në fakt e konfirmon rrotullimin e tokës, por gjithashtu e konfirmon edhe rrotullimin shkencor që njihet sot i cili është shumë i organizuar dhe shumë preciz ashtu që viti nga viti nuk dallon madje as për një sekond. Njejt me këtë, spiranca nuk e pengon anijen nga lëvizja.”
——————————–
[1] Fjalët që pasuan u thanë nga Shejkhu me kërkesën e pyetsit për të sqaruar më shumë këtë çështje
[2] Të kuptuarit e pavarur
[3] Sahihul Buhari #7352
[4] Ata që pasojnë rrugën e Selefit (tre gjeneratat e para të Muslimanve)
[5] Sureja Naziat 79:32
[6] Sureja Naziat 79:30
[7] Referoju gjithashtu ajetit “Dhe Ai vuri kodra (të forta) në tokë, ashtu që ajo të mos lëkundet me ju,…” Sureja Nahl, 16:15.
[8] Sureja Nebe. 78:7.

The spherical Earth in an orbit | Imâm al-Albânî

https://www.youtube.com/watch?v=nPpfmPX8FCE

marrur nga vellai Lirim Perçuku

Postuar tek Të ndryshme | Lini një koment

Vlera e kohës tek Imam Albani

#VLERA_E_KOHES_TEK_IMAM_ALBANI!

Ka thene dijetari i madh shqiptar i Islamit, Muhammed Nasiruddin El Albani -Allahu e meshirofte-:
“Bleva nje biciklete dhe per here te pare banoret e Damaskut (ne Siri) shikonin nje shejkh me callme qe ngiste biciklete.
Ata u cuditen nga kjo pamje dhe ne ate kohe ishte nje reviste satirike me emrin “Per te qeshur, per te qare”, te cilen e botonte nje i krishtere.
Ai e permendi kete gje me shaka ne revisten e tij , une nuk doja t’ia dija fare per keto gjera te vogla, por ajo qe me interesonte mua ishte vetem #KOHA (pra shfrytezimi i kohes)”.

Silsiletu El Ehadijth Es Sahihah. /Brulind Callari/

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Nuk është aspak prej urtësise që të bojkotohen njerezit

Nuk është aspak prej urtësise që të bojkotohen njerezit 

Shejh Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e meshirofte!) thote: “Në kohën tonë nuk është aspak prej urtësise që të bojkotohen njerezit per shkak te devijimeve te tyre, qofshin ato (devijime) ne koncepte dhe besim, apo ne sjellje dhe moral. Ajo qe kërkohet nga ne eshte te durojme ne shoqerimin me ta dhe jo ti quajme te humbur apo te dale nga feja, sepse keto gjykime (i devijuar dhe mohues) nuk sjellin asnjë dobi. Pra kerkohet qe ti perkujtojme, sic thote Allahu i Lartesuar: “Ti përkujto, sepse perkujtimi u ben dobi besimtareve.” 🔊 [Vargu i kasetave: El Huda uen Nur me nr 80 pjesa e dyte].

Shejkh Muhammed Nasiruddin El Albani-FB

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Në dhomat e tjera i leni dritat ndezur

Në dhomat e tjera i leni dritat ndezur

Shejh Isan bin Musa Hadij (Allahu e ruajtte!): Nje here shejhu yne Albani me tha: “A qendroni ne shtepi ne dhomen e ngrenies ndersa ne dhomat e tjera i leni dritat ndezur?”

I thashe: Po!

Me tha: Nese babai do te thoshte “fiki dritat pervec dhomes ne te cilen qendroni”, ju do thoshit “babai yne qenka koprac”.

Por cfare dobie ka qe t’i ndizni te gjitha dritat? Nuk ka asnje dobi. Ju -me keqardhje- nuk e keni jetuar jeten tone dhe varferine ne te cilen kemi qene.

A e di se babai im me blinte sandale ose kepuce pas nje lodhje dhe mundimi te madh. Dhe kerkohej qe une t’i ruaja (mirembaja) ato pergjate gjithe vitit, sepse nese do prisheshin ai (babai) nuk kishte lek (pare) per te me blere kepuce te tjera.

Une i vishja kepucet ne dimer dhe kur kalonim ndonje peruce (rrjedh uji) i hiqnim kepucet dhe futeshim ne uje zbathur nga frika se uji do i prishte kepucet. Ju nuk e keni jetuar kete jete. Prandaj nuk ia dini vleren lekut dhe lodhjes se madhe qe perjeton babai per ta fituar ate.

Unejs Sheme

Postuar tek Të ndryshme, Të tjerët për Imam Albanin, Uncategorized | Lini një koment

Nën hijen e kujt?

Nën hijen e kujt?

Pyetje: “Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Shtatë persona do të jenë nën hijen e Allahut në Ditën kur nuk ka hije tjetër pos hijes së Tij …”

Është e njohur përgjithësisht se është trupi ai që ka një hije. Çfarë do të thotë fjala “hije”, në hadith?”

Përgjigje: “Hadithi shpjegohet në një formulim tjetër:

“Shtatë persona do të jenë nën hijen e Arshit të Allahut në Ditën ku nuk ka hije tjetër pos hijes së Tij …”

Pyetje: “Pra kjo nuk është hija e Allahut.”

Përgjigje: “Jo, kjo është hija e Arshit.”

Imam Muhamed Nasirudin el-Albani (Allahu e mëshiroftë!) (vdiq. 1420)
Burimi: Silsilat-ul-Huda uen-Nur (1005)

Postuar tek Akide, Pyetje dhe përgjigje, Uncategorized | Lini një koment

AKUZIMI NDAJ DIJETARËVE SI SERVILUES NDAJ TAGUTAVE

AKUZIMI NDAJ DIJETARËVE SI SERVILUES NDAJ TAGUTAVE

    Ajo që më duket se, këta të cilët flasin ndaj disa dijetarëve, duke i përshkruar si njerëz që u servilosen tagutëve (pushtetarëve), këta që kështu i akuzojnë dijetarët në këtë kohë, janë disa të rinj pa dyshim. Por në rolin që kemi, ne nuk mund të kemi mosbesim në qëllimet e këtyre të rinjve, por ne kemi mosbesim në dijen e tyre. Sepse piksëpari dituria dhe njohuria e tyre e cekët për fikhun (jurisprudencën) e saktë islam, dhe së dyti njohuria e paktë rreth edukatës islame, me të cilën edukatë do të duhej të edukohej rinia islame, fatkeqësisht është privuar gjenerata e kësaj kohe. Është e vërtetë se tani ka një zgjim të ashtuquajtur islam, por them së pari se, ky zgjim është në fillim të etapave të tij, ai nuk ka arritur në mes, e të mos flasim të ketë arritur në etapën e fundit. Së dyti, ky është një zgjim ideologjik dhe shkencor që nuk është shoqëruar me zgjimin edukativ. Për këtë, ne i këshillojmë këta të rinj që t’i rreken kërkimit të diturisë, duke patur sinqeritet ndaj Allahut së pari, pastaj të edukohen me edukatën islame. Nëse ata e veprojnë këtë, do të frenojnë gjuhët e tyre ndaj të folurit në nderin e njerëzve në përgjithësi, e lëre më të flasin për dijetarët në veçanti, të cilët janë elita e umetit.

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment