“Bartja e shkopit është shenjë e besimtarit dhe traditë e profetëve”

Thënia:

“Bartja e shkopit është shenjë e besimtarit dhe traditë e profetëve”

Është thënie e shpikur, e nuk është thënie profetike.

Silsile Daifeh 535
Albani rahimehullah

Hoxhë Zejd Haziri -FB

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura, Uncategorized | Lini një koment

Ngjarje prekëse nga jeta e Shejh Albanit (Allahu e meshirofte)

Ngjarje prekëse nga jeta e Shejh Albanit (Allahu e meshirofte)

Një tregim pas një hadithi.

Në librin e mrekullueshëm “Sislsiletul-Ehadithis-Sahiha”, libër ky që mbledh hadithet e saktësuara nga sheikhu i nderuar Muhamed Nasirudin El-Albani -Allahu e mëshiroftë- ndër shumë hadithe përmendet edhe një hadith i cili bën fjalë për mirësinë e hixhretit (emigrimin) për hir të Allahut në kohën e fundit. Ky hadith është bërë shkak që sheikhu të  na tregojë për një pjesë të panjohur të jetës së tij, emigrimin e familjes së tij nga Shqipëria për në Siri dhe për fillimin e jetës së re në atë vend. Ky tregim është shumë prekës sidomos nga fakti që vjen pas këtij hadithi i cili duket sikur i bën vend në mirësinë e përmendur edhe sheikh Albanit -Allahut e mëshiroftë- dhe ja hadithi bashkë me tregimin e tij!

Hadithi.

Abdullahbin Amrbin El-As -radiAllahu anhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Do të ketë hixhret pas hixhreti. Njerëzit më të mirë të tokës do të jenë ata që preferojnë vendin e hixhretit të Ibrahimit (Shamin) dhe do të mbesin në tokë njerëzit më të këqij të cilët i gjuan toka e tyre, i urren Allahu dhe i grumbullon zjarri me majmunët dhe derrat”e transmeton EbuDaudi, Hakimi, Abdurrazaku, Ahmedi etj.

Sheikh Albani pas saktësimit të tij thotë:

Me këtë rast dua të shpjegoj diçka që lidhet me historinë dhe falënderimin ndaj babait tim – Allahu e mëshiroftë-:

Hadithi është përgëzim për ne: familja e babait tim i cili emigroi me familjen nga vendi i tij Shkodra kryeqyteti i atëhershëm i Shqipërisë dhe u largua për shkak të fesë nga revolucioni i Ahmed Zogut që Allahu ia devijoi zemrën duke vepruar me muslimanët e Shqipërisë siç veproi Ataturku me turqit.

Arrita me mirësinë dhe mëshirën e Allahut, për shkak të këtij emigrimi në Damask të Shamit atë që nuk mund tia kthej Zotit me falënderim edhe sikur të jetoj sa Nuhu alejhi selam.

Unë mësova aty arabishten siriane në fillim, pastaj gjuhën arabe letrare gjë që më mundësoi të njoh teuhidin e saktë që nuk e dine shumë arabë rreth meje – aq më tepër familja dhe populli im – pastaj më dha sukses Allahu me mirësinë dhe bujarinë e tij pa ndonjë orientim nga ndonjëri prej tyre – në studimin e hadithit e të sunetit, fikhun me bazat e tij, pasi mësova nga babai im e shejha të tjerë diçka nga fikhu hanefi  dhe nga shkencat ndihmëse si gramatikë e fjalëformim, oratorinë pas mbarimit të shkollës fillore “El-Is’af El-Hajrij” .

Pastaj fillova tu bëj davet njerëzve rreth meje,  vëllezërve, shokëve, në saktësimin e akides dhe lënien e fanatizmit pas medhhebeve, të kenë kujdes nga hadithet e dobëta dhe të shpikura dhe i nxisja në ringjalljen e suneteve të sakta të cilat i kishin vdekur (duke mos punuar me to) edhe dijetarët, prej tyre falja e namazeve të dy bajrameve në musale në Damask pastaj e ringjallën atë vëllezërit tanë në Haleb e pastaj në vende tjera në Siri. Dhe vazhdoi të përhapet ky sunet derisa e ringjallën dhe disa nga vëllezërit tanë në Aman –Jordani. U fola njerëzve për ndërtimin e xhamive mbi varre dhe faljen në to dhe shkrova librin: “Kujdesi i lutësit nga marrja e varreve për xhami” ku i befasova njerëzit dhe bijtë e vatanit të ri me gjëra që nuk i kishin dëgjuar më parë dhe e lashë faljen në xhaminë e emevijve në kohën kur disa të afërm të mi mendonin se varri ringjall – siç pretendonin.

U ndesha në këtë udhë nga të afërmit e të largëtit atë që ndesh çdo davist në të vërtetën, gjëra për të cilat njeriu nuk duhet ti druhet kujt për hir të Allahut dhe shkrova ca fletushka për disa fanatikë injorantë dhe u burgosa dy herë për shkak të spiunimeve të tyre tek udhëheqësit nacionalistë dhe partisë së zgjimit me ide komuniste dhe me shprehjen time haptazi disave prej tyre kur u pyeta: Nuk e mbështes udhëheqjen aktuale sepse është në kundërshtim me islamin gjë që qe në dobinë time dhe shkak për përhapjen e davetit tim.

Allahu më lehtësoi daljen për thirrjen në teuhid e në sunet në shumë vende siriane dhe arabe, më pas në disa vende evropiane duke u përqendruar tek fakti se nuk ka shpëtim për muslimanët nga kolonizimi që i ka goditur, nga nënshtrimi dhe poshtërimi, nuk ka dobi nga blloqet islame e nga partitë politike vetëm se me kapjen pas sunetit të saktë dhe pas menhexhit të parëve tanë të mirë radia Allahu anhum e jo ashtu siç janë të vonshmit sot– në akide, fikh dhe moral – bëri dobi Allahu sa deshi dhe me atë që deshi nga njerëzit e tij të devotshëm, kjo u duk hapur në akiden dhe adhurimin e tyre, në ndërtimin e xhamive, në pamjen dhe veshjen e tyre, gjë që e dëshmon çdo dijetar i drejtë dhe nuk e mohon vetëm se një smiranioz i devijuar, gjëra me të cilat shpresoj që Allahu të më ketë falur gjynahet  dhe t’ia shkruajë shpërblimin e kësaj  babait dhe nënës time.

Falënderimi i takon atij me mirësinë e të cilit realizohen punët e mira: {O Zot më frymëzo të falënderoj mirësitë e tua që më dhurove mua dhe prindërve të mi dhe të bëj vepra të mira që të kënaqin ty, më fut mua me mëshirën tënde tek njerëzit e tu të devotshëm}, o Zot {… dhe mi përmirëso mua pasardhësit e mi, unë pendohem tek ti dhe unë jam prej të nënshtruarve}

Marrë nga SilsiletulEl-Ehadith Es-Sahiha.

Shkroi dhe përktheu: Teuta XEKA.

udhaebesimtareve.com

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Hadith, Hadithe Sahih, Të ndryshme | Lini një koment

“LIRIA E FESË ËSHTË MË E MADHE TEK JOMUSLIMANËT SE TEK VENDET ISLAME”

“LIRIA E FESË ËSHTË MË E MADHE TEK JOMUSLIMANËT SE TEK VENDET ISLAME” 

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Ekziston dyshimi në të cilën në këtë rast duhet t’a përmendim, dhe ajo është një mashtrim dyshues në të cilën shumë të rinjë sot janë të mashtruar. Ata thonë:

“Liria e fesë është më e madhe tek jomuslimanët sesa tek vendet islame”

Ajo është në disa pika të caktuara e saktë , mirëpo unë megjithatë I befasohem realitetit në të cilën jetojnë.

U them atyre:

“A keni mundësi që zërin e ezanit t’a ngritni?”

Përgjigjja e tyre është: “jo” Dhe pastaj unë u them:

“Ku është pra ajo liri që ju flisni?”

Pas kësaj unë i përkujtoj në një të ardhme të largët; nëse, ajo çfarë theksoni, largoheni me fenë tuaj në vendet e pabesimtarëve, a pranoni që atje nuk jeni në gjendje t’a themeloni shtetin islam para kalimit të shumë shekujve? Çfarë ka më shumë gjasa; që të ktheheni në vendin tuaj dhe atje në bashkëpunim me vëllëzerit tuaj, fillimisht t’a themeloni shoqërinë islame dhe mënyrën islame të jetesës, nga e cila pastaj do të rezultonte me themelimin e shtetit islam dhe gjykimin me Islam apo kjo do të ndodh (në vendet jomuslimane).?

Përgjigjja e tyre është se ajo do të ndodh në vendet islame-pasi ndryshimi I vendeve jomuslimane në atë gjendje që gjenden vendet islame kërkohet shekuj.

Prndaj ju jetoni në iluzione dhe thoni se jetoni në një liri më të madhe sesa në vendet islame. Kjo është iluzion dhe fantazi. PO; ju faleni, agjëroni etj-mirëpo shumica e agjërimit dhe namazit tuaj nuk kryhet në mënyrën e përcaktuar sheriatike. Më tej të rinjët në vendet joislame janë të ekspozuar ndaj problemeve që lidhen me martesat(siç ata thonë) me ithtarët e librit dhe fëmijëve të tyre.

Paraqiten mosmarveshjet kur gruaja ndahet prej tij ndërsa ai nuk e ka ndarë-pastaj fëmijët mbesin me të(me nënën) dhe jo me të (babain) dhe kështu më rradhë…Këto janë probleme në të cilat çdo herë na pyesin, ndërsa këto nuk paraqiten tek vendet islame.

Për këtë arsye realiteti është se muslimanit pa kurfarë dyshimi nuk i lejohet të jetoj në vendet joislame. Prandaj nëse është i dëbuar nga vendi i tij, është e lejuar që të zgjedh në vend tjetër islam.

Kjo është ajo që desha të ua përkujtoj dhe që e konsideroj nevojshëm ta theksoj në lidhje me këtë temë.

Përktheu: E.SH.

Postuar tek Këshilla nga shejh Albani, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Musafiri duhet të kërkoj leje nga vëllau që e viziton

Musafiri duhet të kërkoj leje nga vëllau që e viziton

Profeti ﷺ ka thënë: “Kur dikush prej jush viziton vellain e tij dhe qendron tek ai, atehere mos te ngrihet (largohet) derisa t’i marr leje atij”.

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Ne hadith vihet ne dukje edukata e larte dhe ajo eshte se nuk duhet qe vizituesi te ngrihet (largohet) vecse pasi atij t’i jap leje pritesi. Kete udhezim profetik e kane lene shume prej njerezve ne disa vende arabe. I gjen ata qe te largohen nga tubimi pa marre leje.”

“Es-Sahihah ” vell. 1/  Shejkh Muhammed Nasiruddin El Albani-FB

 

Postuar tek Hadithe Sahih, Ringjalle një sunnet, Të ndryshme | Lini një koment

Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy

Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani, Allahu e mëshiroftë, thotë:

❝ Nuk ka asnjë dëshmi se Allahu ka më shumë se dy sy. Kjo është ajo që ka ardhur nga Selefi.❞

(( Silsilet-ul-Huda uen-Nur ))

Postuar tek Akide, Citate, Uncategorized | Lini një koment

Mbajtja e orës në dorën e majtë

Mbajtja e orës në dorën e majtë

Shejkh Muhammed Nasiruddin el-Albani, Allahu e mëshiroftë, thotë:

❝ Nuk duhet ta mbajmë orën në dorën e majtë sepse Kuffarët (jobesimtarët) e mbajnë në dorën e majtë, dhe ne nuk duhet t’i përngjajmë atyre.❞

( Silsilet-ul-Huda uen-Nur )

Postuar tek Citate, Të ndryshme | Lini një koment

Ashtu si jeni i keni edhe prijësit

“Ashtu si jeni i keni edhe prijësit.”

Transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

Ashtu si jeni i keni edhe prijësit.

Shejh Albani për këtë hadith thotë: Daif (i dobët)… për më shumë unë mendoj se domethënia e këtij hadithi nuk është e pakufizuar, pasi që historia na ka treguar se një njeri i drejtë ka ardhur si prijës pas një prijësi jo të drejtë duke pasur popullatën e njejtë !

Ed Daifah, kaptina 1, faqe 490-491.

Lirim Perçuku-fb

Postuar tek Bidatet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Vazhdoni me thirrje për tek Allahu dhe të largoheni nga politika

Këshill nga muhadithi i këtij shekulli! Muhamed Nasirudin el ALBANI

Muhamed Nasidurin el Albani Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“ Këshilla ime për ju është, të vazhdoni me thirrje për tek Allahu dhe të largoheni nga politika, e kjo për ju është më e mirë dhe më e dëlirtë”. (silsiletu el Huda ve en Nur 1/ 94)

Unejs Murati-FB

Postuar tek Citate | Lini një koment

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ.

Dhenia mes’h kokes me shume se nje here saktesohet nga Profeti ﷺ.

Sejid Sabik ne librin “Fik’hus-Sunneh” thote “Nuk saktesohet dhenia mes’h kokes me shume se nje here”.

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thote: “Perkundrazi, saktesohet prej hadithit te Uthmanit radijAllah anhu se: “Profeti ﷺ i dha mes’h kokes se tij tri here”. E ka nxjerr Ebu Daudi me dy senede te mira.

Po ashtu ky hadith ka dhe nje sened tjeter hasen (te mire). Kam folur rreth ketyre senedeve me imtesi ne “Sahihu Ebi Daud” me nr. (95 dhe 98).

Hafidhi ne “El-Fet’h” ka thene: “E transmeton Ebu Daudi ne dy forma ku njeren prej tyre e ka saktesuar Iben Huzejme dhe te tjeret ne hadithin e Uthmanit per dhenien mes’h kokes tri here. E -dihet- se shtesa nga i besueshmi eshte i pranuar.”

Thashe (Albani): Kjo eshte e verteta, sepse transmetimet qe tregojne per dhenien mes’h kokes nje here te vetme edhe pse jane shumta nuk bien ndesh me transmetimin qe tregon per dhenien mes’h kokes tri here.

Pra, behet fjala se kjo eshte Sunet qe ndonjehere veprohet dhe ndonjehere lihet.

Kete ka zgjedhur dhe Es-Sanani ne “Subulus-Selam”. Ktheju librit ne fjale nese deshiron.

“Sahihu Ebi Daud” (1/179, 185, 187-188) dhe “Temamul-minneh”/Shejkh Muhammed Nasiruddin El Albani-fb/

Postuar tek Fikhu | Lini një koment

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha” 2

Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha”

Shejkh Albani rahimehullah

Pjesa 2

Kliko linkun:

Hadithet nga libri “Silsiletu sahiha” 2

Postuar tek Hadithe Sahih | Lini një koment