Shtrëngimi i duarve pas namazit

Shtrëngimi i duarve pas namazit

Imam Albani (rahimehull-llah):

Përsa i përket shtrëngimit të duarve pas namazeve, kjo vepër është bidat dhe nuk ka dyshim për të, me përjashtim të rastit kur kjo ndodh ndërmjet dy personave që nuk janë takuar më parë. Në këtë rast është sunnet. Silsiletul Ehadithis Sahiha 1/23.

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Nuk kemi ndonjë medh’heb specifik

“Nuk kemi ndonjë medh’heb specifik, ne e ndjekim të vërtetën ku do që të jetë”

Shejh Albani
Su’alat 7/178

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

Koha e namazit të Jacisë zgjat deri në mesnatë

Koha e namazit të Jacisë zgjat deri në mesnatë

Asnjë hadith, nuk është argument se koha e namazit të jacisë zgjatë deri në agim. Dhe për këtë arsye, ne duhet i referohemi haditheve të tjera të cilat në mënyrë të qartë kufizojnë kohën e namazit të Jacisë.

Shembuj të kësaj janë fjalët e tij -صلى الله عليه وسلم-:“Koha për namazin e Jacisë zgjat deri në mesnatë.”Transmetuar nga Muslimi dhe të tjerët, dhe ky hadith është përmendur edhe më herët në libër.

Kjo është përforcuar me letër e Umer bin el-Hatabit që ia shkroi Ebu Musa el-Esh’ariut:“Fale namazin e Jacisë deri sa të arrijë një e treta e natës. Nëse e shtynë atë, shtyje atë deri në mesnatë dhe mos u bë i pakujdesshëm.” Transmeton Maliku dhe Ibën Hazmi. Zinxhiri i tij është autentik.Ky hadith është një dëshmi e qartë se koha e Jacisë zgjat deri në mesnatë.

Si rezultat i kësaj që e përmendëm, esh-Sheukani e zgjedh këtë mendim në librin “ed-Durar el-Behijjeh” ku thotë se, namazi i Jacisë zgjatë deri në mesnatë.” Këtë mendim e ka edhe Sidik Hasan Khan në shpjegimin e tij të librit.

Në “Bidaetul-Muxhtehid”, transmetohet po ashtu se, ky është edhe mendimi i Imam Malikut. Të njëjtën gjë e thonë disa prej dijetarëve të medhëhebit shafi, siç është Ebu Seid el-Istahri dhe të tjerët.

(për të gjetur mesnatën, ne numërojmë kohë)

Shejh Albani

Sqarim: Vlenë për ata që nuk munden ta falin me xhemat, dmth në raste të pamundësis për daljen në Xhami

Postuar tek Fikhu, Uncategorized | Lini një koment

TV [televizioni] shkatërron familjet dhe fëmijët

“TV [televizioni] shkatërron familjet dhe fëmijët”

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë)
“El-Huda uen Nur” nr.288

Postuar tek Citate, Uncategorized | Lini një koment

NUK PËRKRAHI ASNJË REVOLUCION APO VRASJE TË QEVERITARËVE

NUK PËRKRAHI ASNJË REVOLUCION APO VRASJE TË QEVERITARËVE

Shejh Albani [رحمه الله] ka thënë:

Unë nuk e mbështes kryengritjen Palestineze
As revoltën në Siri
As nuk e kam mbështetur përmbysjen në Mekë
Unë nuk e mbështes rebelimin në Egjipt apo vrasjen e Enver Sadatit.

E gjitha e kësaj nuk ka asnjë dobi në të.

Gjithashtu unë me të vërtetë besoj se për çdo thirrje apo çdo luftë në tokë që është, është se këto themele nuk do të jenë të suksesshme.

El-Huda uen-Nur (nr.352)

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

Fatkeqësia e Botës Islame

Fatkeqësia e Botës Islame

Imam Muhammed NasirudDin el-Albani, All-llahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Fatkeqësia e Botës Islame është më e rrezikshme.
Ndoshta dikush prej jush nuk pajtohet me këtë që po them.
Fatkeqësia e Botës Islame sot është më e rrezikshme se pushtimi i Palestinës nga çifutët.
Fatkeqësia e Botës Islame sot qëndron në atë se ata e kanë humbur rrugën e drejtë dhe nuk e njohin Islamin, me të cilin u realizohet lumturia e Dunjasë dhe Ahiretit.
Nëse muslimanët në disa situata jetojnë të poshtruar e të shtypur nga mosbesimtarët dhe paganët, vriten dhe masakrohen, por vdesin (me Fe të pastër), s’ka dyshim se vdesin të lumtur, edhe nëse në Dunja kanë jetuar të poshtëruar dhe të shtypur.
Mirëpo, kush jeton krenar dhe i fuqishëm në Dunja duke qenë larg kuptimit të Islamit ashtu siç e kërkon All-llahu, ai do të vdesë i dëshpëruar, edhe nëse ka jetuar i lumtur në të dukshmen.
Pra, All-llahu ju bekoftë, shërimi është: “Ikni tek All-llahu!” Shërimi është: “Ikni tek All-llahu!”
“Ikni tek All-llahu!” – do të thotë: kuptoni se ç’ka thënë All-llahu dhe ç’ka thënë i Dërguari i Tij dhe punoni sipas asaj që ka thënë All-llahu dhe i Dërguari i Tij!”

Nga kaseta “Waki’ elmuslimin eljewm”

Postuar tek Metodologji, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

ATA NA LUFTOJNE ME TE GJITHA MJETET, RADIO, TV DHE GAZETA

ATA NA LUFTOJNE ME TE GJITHA MJETET, RADIO, TV DHE GAZETA

Bismilah…

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Nëse flasim për Teuhidit, njerëzit e Shirkut do të heqin dorë.

Dhe nëse flasim për Sunetin, njerëzit e bidatit do të heqë dorë nga ju.

Dhe në qoftë se ju flisni për prova dhe dëshmi, pasuesit e verbër të medhhebeve, dhe Sufitë injorantë do të heqin dorë nga ju.

Dhe në qoftë se ju flisni për Islamin dhe lidhjen e tij me jetën tonë të përditshme, sekularistët dhe kushdo që dëshiron fe të veçantë nga jeta e njerëzve do të heqin dorë nga ju.

Kjo është një e çuditshme dhe e rëndë për Ehlu Sunetin, ata na luftojnë me të gjitha mjetet, ata na luftojnë me mediat të cilat dëgjohen (radio), media e cila shihet (TV) dhe mediat të cilat janë të shkruara (Gazetat). Ajo ka arritur në atë shkallë saqë edhe familjet dhe miqtë janë duke e luftuar këtë person që po praktikon librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij (sal-lAllahu alejhi ue selem).

Dhe pavarësisht nga të gjitha këto, ne jemi të lumtur me këtë, dhe jemi krenar, sepse i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue selem) i vlerësoi këta të huaj, dhe ai tha:

“Islami filloi si diçka e huaj dhe do të kthehet ashtu siç filloi, kështu myzhde të huajve” Ata e pyetën “Kush janë ata o i Dërguar i Allahut”? Ai u përgjigj: “Ata janë ata që janë të drejtë, kur njerëzit janë të padrejtë”

[Silsile Sahihah 1273]

Postuar tek Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

SHEJH ALBANI DHE TAKIMI ME SHEJH ABDUL-FETAH EBU GUDDEH

SHEJH ALBANI DHE TAKIMI ME SHEJH ABDUL-FETAH EBU GUDDEH

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) tregon: “Për herë të parë u takova me Shejh Abdul-Fettah Ebu Ghuddeh në qytetin e tij Aleppo, më shumë se 20 vjet më parë. Kuptova se ai ishte një njeri i cili ishte fanatik ndaj medhhebit hanefi, i tillë që ai verbërisht pasoi atë. Kur në xhaminë e tij në Aleppo ai ra dakord për lejimin e trajtimit të alkoolit nën mbikëqyrjen e një doktori musliman.

Kështu që unë i thashë:

“Kjo nuk është e mjaftueshme. Mjeku duhet të jetë i njohur edhe me Sunetin.

Në Sunet për shembull, alkooli ka qenë përshkruar si sëmundje dhe jo ilaq.

Pra, si mund një doktor musliman që e njeh Sheriatin të thotë se është ilaq të cilin Pejgamberi (Sal-lAllahu Alejhi ue selem), e përshkroi si një sëmundje?

Ai tha: “Ndoshta hadithi është i dobët ose jo autentik!”

Unë u përgjigja: “Si mund të jetë i dobët, kur ai është në Sahih Muslim?”

Ai tha (dmth Ebu Ghuddeh): “Ne do të kthehemi dhe të kontrollojmë atë për t’u siguruar.”

Një nga njerëzit që ishte i pranishëm dhe ai ishte një shok për të dyja palët në debatin tha:

“Pra, kur ju shikoni dhe të bindeni se i është autentik, do të veproni me të, apo çfarë thotë medhebi? “

Kështu që ai u përgjigj: “Medhhebi”.

Nga libri: “Jeta e Shejh Albanit” fq.27-28

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Të ndryshme, Uncategorized | Lini një koment

Qendrimi i Shejh Albanit ndaj Hamasit

Qendrimi i Shejh Albanit ndaj Hamasit

Thote Shejh Albani-Allahu e meshirofte-: “Deshtet apo z’deshtet levizja e Hamasit qe vepron sot ne Palestine nuk eshte levizje Islame”.(Audio kaseta “silsiletul huda ven-nur nr:489).

Hoxhe AbdulMelik Besfort Maxhuni

 

Postuar tek Citate, Grupacionet, Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

SHEJH ALBANI DUKE FOLUR NE ENDERR

Djali i Shejh Albanit, Abdul-Latif, tregon për babain e tij:

“… Ai thoshte në gjumë: “Më sillni librin me titull “El-‘ilel. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me këtë dhe këtë titull. Më sillni librin me titull “Xherh ue Ta’dil”.

Dhe një herë përderisa ai ishte i gjumshëm, dhe po e lëvizte dorën e tij sikur të ishte duke shkruar, ai tha se dikush do ta “sjellë [librin] Sunen Ebu Davudi dhe problemi do të zgjidhet. “

Një herë, përderisa ishte në gjumë ai tha: “Më sillni vëllimin e parë të librit “et-Terghib ue-Terhib.” Kështu që unë ia solla. Ai pastaj më tha: “Hape librin,” dhe unë e hapa. Ai tha: “Këtu janë një, dy, tre hadithe. A janë këto përafërsisht të barabarta në gjatësi?”
Kështu, unë thashë: “Jo”. Këtu është njëra në mesin e tyre e cila është më i gjatë”.
Ai tha: ” Vazhdo … “- kjo ndodhte përgjatë gjumit. Ai fliste përderisa ishte në gjumë. Unë pastaj i thash: “Hadithi i tretë është shumë i gjatë.” Ai Më pyeti: “Kush e ka transmetuar atë?” Unë iu përgjigja: “Kështu e kështu.” Pastaj ai tha: “Mjaft. Ktheje librin”.
E gjithë kjo ka ndodhur, kur ai ishte në gjumë!

“Durus ue Meuakif ue Ibar” fq 65-66..

PëlqejShiko më shumë reagime

Komento

Postuar tek Fragmente nga jeta e shejh Albanit, Uncategorized | Lini një koment