Shejh Ibën Uthejmin për akuzimin e shejh Albanit me irrxha

Postuar tek Akide, Metodologji, Të tjerët për Imam Albanin, Video | Lini një koment

Vërtetimi se namazi i Taravive ka vetëm njëmbëdhjetë rekate-Shejh Albani

Postuar tek Fikhu, Video | Lini një koment

MOS SHKËPUTJA E LIDHJEVE-BOJKOTI

💎Këshilla e shejkh Albanit, Allahu e mëshiroftë, për selefijt, që mos t’i shkëpusin lidhjet, mos t’i kthejnë shpinën njëri-tjetrit si dhe mos të kenë haset njëri-tjetrin💎

“Ka disa hadithe të sakta për të cilat gjithashtu kemi nevojë që t’i përkujtojmë duke i praktikuar, dhe jo vetëm t’i dimë si teori dhe si dije, e kjo është fjala e tij -sal-lAllahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem:

“لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلمٍ أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاث”

“Mos e bojkotoni njëri-tjetrin, mos e armiqësoni njëri-tjetrin, mos e urreni njëri-tjetrin, mos kini haset ndaj njëri-tjetrit, por jini robër të Allahut – vëllezër. Nuk i lejohet muslimanit ta bojkotojë vëllanë e tij më shumë se tre ditë.”

Përse e bojkoton atë? Nga urrejtja dhe nga haseti, jo për ndonjë çështje sheriatike, pra, jo se ai kundërshtoi Allahun dhe të Dërguarin e Tij, porse më e keqja që mund të thuhet është: se ai e ka kundërshtuar Allahun dhe të Dërguarin e Tij, për shkak të keqkuptimit të tij sipas meje, porse ai nuk e shfaq gjynahun haptazi, ai nuk beson se ajo është gjynah, e më pas vazhdon në mosbindjen ndaj Allahut azze ue xhel-le, pastaj vjen dikush prej nesh edhe e bojkoton atë, ky padyshim se është bojkotim i ligjshëm, porse bojkotimi në aspektin e kundërshtimit në mendime dhe kundërshtimit në kuptime, ky është bojkoti që ndalohet në fillim të këtij hadithi:

“لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا “

“Mos e bojkotoni njëri-tjetrin, mos e armiqësoni njëri-tjetrin, mos e urreni njëri-tjetrin, mos kini haset ndaj njëri-tjetrit.”

Gjithashtu kjo vepër, apo kjo cilësi e cila është haseti, është prej gjërave që kanë depërtuar edhe midis disa vëllezërve tanë selefij.

Diku në disa vende ndonjëherë ndodhin grindje se kush do të ligjërojë, apo kush do të mbajë mësim, Bekri apo Umeri!!

Jo, unë jam më parësor, jo, ai është më parësor!

O xhemat frikësohuni Allahut për vetet tuaja, nëse është ndonjëri që ka diçka prej njohurive dhe dijes, dhe do që të përhapi atë që di në mesin e njerëzve, atëherë lëreni të flasë, dhe ndihmojeni atë në këtë nismë, dhe mos i shikoni vetet tuaja si superiorë dhe kryelartë ndaj tij, sepse ti mendon se ai ka dije më pak se ti, porse ndoshta ai e përmbys rezultatin, e kështu fillon përçarja, fillojnë grindjet, pastaj ndodhin këto gjëra të cilat i ndaloi i Dërguari – alejhi salatu ue selam- në këtë hadith të saktë:

لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلمٍ أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاث

“Mos e bojkotoni njëri-tjetrin, mos e armiqësoni njëri-tjetrin, mos e urreni njëri-tjetrin, mos kini haset ndaj njëri-tjetrit, por,

jini robër të Allahut vëllezër, nuk i lejohet muslimanit të bojkotojë vëllanë e tij, më tepër se tre ditë.”

Ky bojkot obligohet të ndërpritet dhe të përfundohet; ky hadith në realitet është prej mëshirës së Allahut –azze ue xhel-le- ndaj robërve të tij, për shkak se Ai nuk e ndaloi bojkotin në mënyrë absolute, porse i la hapësirë disa njerëzve (me zemra) të sëmura që ta shuajnë zemërimin, urrejtjen dhe hasetin, për tre ditë, i mjafton njeriut që të shuajë zemërimin e tij brenda këtyre tre ditëve, i është lejuar kjo gjë, ama nëse bojkoti zgjat më tepër se tre ditë atëherë (bojkotuesi) hyn në harram.

Sikurse do të përmendim disa hadithe të sakta, që ai me këtë vepër, d.m.th nëse tejkalon më tepër se tre ditë, gjatë të cilave Ligjvënësi ia lejoi atij të bojkotojë, atëherë ai meriton të futet në zjarr.”

💿Burimi: https://youtu.be/rIKe005ml54

Përktheu: Muhamed Kallashi

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Mos e humbni kohën duke kritikuar njëri-tjetrin

Shejh Albani thotë: “mos e humbni kohën duke kritikuar njëri-tjetrin, filani tha kështu, filani tha ashtu, sepse së pari kjo nuk ka të bëjë gjë me diturinë, dhe së dyti kjo metodë futë urrejtje”.

Personalisht e kam dëgjuar shpesh shejh Abbadin kur pyetej: çfarë thuhet për filanin që thotë kështu e ashtu? Ai përgjigjej shpejt: mos e humb kohën, shko mëso!

Hoxhë Jeton BOZHLANI

Postuar tek Citate, Metodologji, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

Ashtu siç jeni i keni edhe udhëheqësit

Shejh Albani thotë: nuk është i saktë hadithi: “ashtu siç jeni i keni edhe udhëheqësit”.

Më pas as kuptimi i tij nuk është i saktë nëse përgjithësohet, sepse historia na tregon se ndodhë që pas një udhëheqësi të keq vie një njeri i mirë, ndërsa populli mbetet po i njëjti.

Hoxhë Jeton BOZHLANI

Postuar tek Hadithe të dobëta/shpifura, Metodologji, Thënie të imam Albanit | Lini një koment

A bën që myslimani t’i braktisë fraksionet e fitnet e kohës sonë dhe të merret vetëm me veten e tij?

A bën që myslimani t’i #braktisë_fraksionet_e_fitnet_e_kohës_sonë dhe të merret vetëm me veten e tij?

Shejh: Muhamed Nasirud-din El-Albani (Allahu e mëshiroftë)

Pyetësi: Nuk janë të panjohura për ju fitnet e kësaj kohe – pastaj i numëroi ato – dhe tha: “A bën që myslimani të izolohet?

Çfarë mendoni për fjalën e më të Lartit: “O besimtarë, ruajeni veten tuaj!” (El-Maide, 105).

Dhe a është e tillë edhe fjala e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) drejtuar Hudhejfes:

“Braktisi të gjitha ato fraksione…”?

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë): Kjo pyetje përmban disa pyetje, kështu që po filloj me të parën. Cila ishte ajo?

Pyetësi: “A bën që myslimani të izolohet…?”

Shejhu: Pikë së pari myslimani ndryshon sipas imanit të tij, pastaj kohës dhe vendit ku ai jeton. Kështu, ai që ka besim të fortë dhe nuk frikohet për veten se do të devijoj në akiden apo sjelljen e tij, atëherë më mirë për të është që të përzihet me myslimanët dhe të mos i braktisë ata.

Fjala e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), të cilën e përcjellin Tirmidhiu dhe të tjerët, është tekst i prerë rreth kësaj meseleje. Nga Abdullah bin Umeri (radijAllahu anhuma) përcillet se, i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Besimtari që përzihet me njerëz dhe duron ndaj lëndimeve të tyre është më i mirë se ai që nuk përzihet me ta dhe nuk duron ndaj lëndimeve të tyre.”

Ajo që e plotëson përgjigjen paraprake, ku thamë se çështja ndryshon sipas besimit të myslimanit, pastaj kohës dhe vendit ku ai jeton, është se në Sahih-un e Buhariut, Muslimit dhe në libra të tjerë, shënohen hadithe në të cilat tregohet se njeriu më i mirë në kohën e fitneve është ai që ka një tufë dhenë dhe largohet nga njerëzit në ndonjë grykë mali.

Hanë e pinë nga to, i ruan njerëzit nga sherri i tij dhe ruhet nga sherri i tyre. Kjo është gjatë kohës së fitneve.

S’ka dyshim se koha e fitneve ndryshon për nga numri i madh apo i pakët i tyre (fitneve), andaj meseleja kthehet tek këqyrja e imanit të besimtarit.

Andaj, siç edhe thamë më lartë, ai që ka besim të fortë dhe nuk frikohet se do të devijojë në akiden, adhurimin dhe sjelljen e tij, atëherë më mirë për të është që të rrijë me njerëz.

S’do mend se kur ai rri me ta, do t’i urdhërojë për kryerjen e veprave të mira, do t’i ndalojë nga të këqijat, do t’i këshillojë, e gjëra të tjera të kësaj natyre. Kjo do të jetë më e mirë për të sesa të izolohet nga njerëzit dhe ta shpëtojë vetëm veten e tij.Kjo sa i përket pyetje së parë.

Pyetja e dytë?

Pyetësi: Rreth fjalës së Allahut të Lartësuar: “O besimtarë, ruajeni veten tuaj! Ai që është i humbur nuk mund t’ju dëmtojë, nëse jeni në rrugë të drejtë.” (El-Maide, 105).

Shejhu: Shpjegimin e këtij ajeti e gjejmë po ashtu në koleksionet e sunetit, si dhe në Musnedin e imam Ahmedit, ku shënohet se një ditë Ebu Bekri (radijAllahu anhu) u mbajti fjalim njerëzve dhe u tha:

“O njerëz! Ju nuk po e shpjegoni këtë ajet ashtu si duhet. E kam dëgjuar Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) duke thënë:

“O njerëz! Urdhëroni për kryerjen e veprave të mira dhe ndaloni nga veprat e liga, e, kur veproni kësisoj, atëherë ai që është i humbur nuk mund t’ju dëmtojë, nëse jeni në rrugë të drejtë.”

Pra, kuptimi i ajetit nuk është: braktisni njerëzit e “futni këmbët në ujë të freskët” (apo siç thuhet tek ne “rri nën hije”, sh.p.) dhe as mos urdhëroni për të mirë e mos ndaloni nga e keqja!

Jo, kur të urdhëroni për të mirë dhe kur të ndaloni nga e keqja dhe njerëzit nuk u përgjigjen, atëherë ai që është i humbur nuk mund t’ju dëmtojë, nëse jeni në rrugë të drejtë.

Dhe prej udhëzimit tuaj të plotë është që kur ju të shihni ndonjë të keqe e pengoni atë dhe kur të shihni ndonjë gjë që kërkon urdhër (për të vepruar), ju urdhëroni për të mirë, e kështu radhazi.

Kjo ishte sa i përket pyetjes së dytë.

Pyetësi: Pyetja e tretë ndërlidhet me hadithin e Hudhejfes (radijAllahu anhu): “Braktisi të gjitha ato fraksione…”?

Shejhu: Ky hadith ndërlidhet plotësisht me realitetin tonë sot.

Domethënë: kur myslimanët të përçahen në grupe, parti e fraksione dhe secili të kapet me fanatizëm pas xhematit dhe partisë së tij, atëherë, duke qenë se kjo është gjendja, myslimanit nuk i lejohet të përfshihet në asnjërën prej këtyre grupimeve, përpos një grupi të vetëm, nëse gjendet, grup ky që ka imam (udhëheqës), të cilit myslimanët ia kanë dhënë besën.

Kështu, ai duhet të jetë me këtë grup dhe me këtë palë. Ndërsa, nëse nuk ekziston xhemat që ka imam dhe të cilit myslimanët ia kanë dhënë besën, atëherë ai i braktis të gjitha ato grupime. Mirëpo kjo s’do të thotë që ai të izolohet në maje të malit; jo, por ka kuptimin që të mos ketë partishmëri ndaj ndonjë pale kundër tjetrës.

Ky është qëllimi i hadithit të Hudhejfes (radijAllahu anhu).

“Silsiletul-huda uen-nur” (kaseta nr. 760)

Përktheu: Petrit Perçuku

Postuar tek Metodologji | Lini një koment

Muslimanët nuk e pranojnë këshillën

Shejh Albani, rahimehullah tha:

“Fatkeqësisht, shpirtat e shumë muslimanëve janë bërë faraoneske mendjemëdhenjë, nuk e pranojnë këshillën, veç kush do Allahu!”

.Muteferrikat 291.

Postuar tek Citate | Lini një koment

Shërimi i umetit dhe kthimi i krenarisë që kishte !

Fjalë që duhet shkruar me ngjyrë ari

Muhamed Nasirudin el Albani Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Shërimi i këtij umeti dhe kthimi i krenarisë së tij si dhe ngritja e shtetit (islam të pastër) nuk ka rrugëzgjidhje tjetër pos të fillohet me dy fjalë të shkurta që do i bëjë: Pastrim dhe Edukim, e që është e kundërt me thirrjet e grupimeve të ndryshme të cilat insistojnë të ngritin shtet islam me pretendimet e tyre që të marrin pushtetin, qoftë marrja e pushtit me rrugë paqësore që po i quajnë: zgjedhje të lira, apo me rrugët të gjakderdhjes, si grushtet ushtarak apo protesta të përgjakshme apo të tilla.

Themi kjo nuk është rruga e ngritjes së shtetit islam në tokat islame, rruga e vetme është ajo Profetike, që (që i Dërguari sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) thirri në Meke ashtu siç e dini për trembëdhjetë vite, pastaj e vazhdoi thirrjen në Medine, pasi që kishte pastruar pasuesit e tij të cilët i besuan dhe ishin burra që nuk u frikësuan për asgjë pos Allahut, atëherë filloi me vendosjen e themeleve të shteti islam, -e siç thotë një fjalë e urtë historia përsëritet- nuk ka rrugë zgjidhje tjetër dhe jam shumë i bindur at që them, gjithashtu edhe praktika aktuale qysh prej një shekulli është indikatori(indeksi) më i mirë se nuk ka zgjidhje tjetër për realizimi e një rilindje islame të pastër, e që mbështetja e vetme e ngritjes së shtetit islam është realizimi i këtyre dy objektivave:

Pastrim: e që është për qellim(pastrimi) dija e pastër (larg shirkut, larg bidateve, larg besëtytnive).

Edukim: e që njeriu të jetë i edukuar me dije të pastër me Kuran dhe Sunet. ( Silseletu el Huda ven Nur nr: 188)

(përshtatje)

Postuar tek Metodologji, Uncategorized | Lini një koment

A ESHTE MARTESA FARZ APO SUNET?

Pyetje:
A është martesa Farz apo Sunet?

Përgjigje:
Kjo(Martesa) është Farz (obligim). Martesa është, sipas besimit tim, Farz (obligim) dhe jo vetëm një Sunet (i rekomanduar).

Shejh el-Albani (rahimahullah)

Silsilat ul-Huda ua-n-Nur – Kaseta Nr. 224, Pyetja #21.

Postuar tek Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

VEPRA E SINQERTE DHE KUR PRANOHET AJO

Pyetje:Kur është një veper salih (e drejtë) apo kur pranohet një veper?

Përgjigje:Kur një veper është e mirë dhe e dëshiruar mund të njihet nga Kur’ani dhe Sunneti. Që një veper (nga All-llahu) të pranohet, duhen përmbushur dy kushte:

Së pari, vepra duhet të bëhet me nijetin për ta bërë këtë vetëm për All-llahun (Ikhlas).

Së dyti, vepra duhet të jetë në përputhje me Kur’anin dhe Sunnetin.

Nëse njëra nga këto kushte nuk plotësohet, vepra nuk është i drejtë dhe nuk dëshirohet. Allahu thotë: “… Kush tani shpreson takimin me Zotin e vet, duhet të veprojë me drejtësi (salih) dhe të mos bashkohet me askënd në shërbim të Zotit të tij (Atij).” (Surja El-Kahf: 110).Allahu azze ue xhel ka urdhëruar që vepra duhet të jetë salih. Kjo do të thotë se ajo duhet të përputhet me Sunetin. Ai pastaj theksoi se duhet vetëm të kërkojë sinqerisht prej Tij dhe të mos bashkoj(adhurimin) asgje me Të (Allahun).Ibn Kethiri, rahimahullah, ka thënë: “Këto dy kushte janë shtyllat kryesore që një veper të pranohet. Vepra duhet t’i drejtohet sinqerisht vetëm Allahut dhe duhet të jetë në përputhje me Sunetin e Profetit salallahu alejhi ue selem (duhet të bëhet ashtu siç bëri ai salallahu alejhi ue selem).” Fjalë të ngjashme i ka thene edhe Kadi Ijadi.

Shejh Albani, rahimahullahNga libri “Tevesul”, botimi i parë.

Postuar tek Akide | Lini një koment