Arkiva Mujorë: Dhjetor 2011

Imam Albani për sunnetin para xhumasë

Imam Albani për sunnetin para xhumasë Shejh Albani rahimehullah në librin e tij Silsiletu el-Ehadith es- Sahiha (1/232) pasiqë sjell hadithin e Pejgamberit sal-lAll-llahu alehhi ve selem  të transmetuar nga Abdullah  Ibën Zubejri: “Para çdo namazi farz ka nga dy … Vazhdoni leximin

Postuar tek Fikhu | Lini një koment

A lejohet të falet namazi i Bajramit në xhami pasi që nuk falet në musal-la

A lejohet të falet namazi i Bajramit në xhami pasi që nuk falet në musal-la

Postuar tek Video | Lini një koment

Fanatizmi ndaj dijetarëve

Fanatizmi ndaj dijetarëve Imam Albani, el-Hudã wen-Nûr, 573 Pyetësi: Ka disa të rinj te ne të cilët fillimisht ndiheshin rehat me ndonjërin nga dijetarët, dhe një grup tjetër ndjehej rehat me një tjetër dijetar. Pastaj, situata u përkeqësua, derisa ndodhi … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

A është hadithi që e kam parë në “Daiful Xhami” i njëjtë me atë te Buhariu

A është hadithi që e kam parë në “Daiful Xhami” i njëjtë me atë te Buhariu

Postuar tek Video | Lini një koment

A bën ta bëjmë namazin e Bajramit kaza-Imam Albani (Allahu mëshiroftë)

A bën ta bëjmë namazin e Bajramit kaza

Postuar tek Video | Lini një koment

Cila është rëndësia e musal-las-Imam Albani (Allahu e mëshiroftë)

Cila është rëndësia e musal-las-Imam Albani (Allahu e mëshiroftë)

Postuar tek Video | Lini një koment

Rëndësia e gjuhës arabe… Flet Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) Kaseta nr: 3

Rëndësia e gjuhës arabe… Flet Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) Kaseta nr: 3

Postuar tek Video | Lini një koment

Leximi i kuranit nga gruaja qe eshte me menstruacione

Leximi i kuranit nga gruaja qe eshte me menstruacione Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Në hadithin e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) i cili gjendet në “Sahihul Buhariu” se asaj (Aishes) i erdhën menstruacionet në haxhin e … Vazhdoni leximin

Postuar tek Motra Muslimane | ! Koment

Nuk hidhen poshtë çështjet e njohura përshkak të disa dyshimeve

Nuk hidhen poshtë çështjet e njohura përshkak të disa dyshimeve          “Çështjet e njohura në formë të prerë në fe nuk hidhen poshtë për shkak të disa dyshimeve që mund të lindin prej një argumenti qoftë ky edhe në sheriatin … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | ! Koment

Njohja e bidateve të cilat kanë hyrë në Fe

Njohja e bidateve të cilat kanë hyrë në Fe Shejh Albani në librin e tij “el-Exhvibetun-Nafiah “ faqe 61 thotë: “Dhe pasiqë mbarova nga përmbledhja e dispozitave të paraqitura dhe verifikimi i tyre, m’u kujtua se unë kam një projekt … Vazhdoni leximin

Postuar tek Metodologji | ! Koment