Imam Albani për Tesbihtë

Imam Albani për Tesbihtë

Imam Albani (Allahu e meshirofte!): Tesbihte jane bidat. Ato nuk kane ekzistuar ne kohen e Profetit salAllahu alejhi ue selem por jane shpikur pas tij.

“Es silsiletu ed daife” (1/110).

Burimi: FB Shejkh Muhammed Nasiruddin El Albani

Postuar te Citate | Lini një koment

{FOTO E BALLINËS} 2. Paralajmërim per falesin te mos i kthej varret ne xhamia

Librat e Imam Albanit rahimehUllah të përkthyera në gjuhën shqipe

 2. Paralajmërim per falesin te mos i kthej varret ne xhamiaParalajmërim per falesin te mos i kthej varret ne xhamia

Postuar te Foto të librave të përkthyera | Lini një koment

Shejh Albani në lidhje me dyshimin: Allahu na ka quajtur neve Musliman pra pse ta përdorim termin “Selefi” ?

Shejh Albani në lidhje me dyshimin: Allahu na ka quajtur neve Musliman pra pse ta përdorim termin “Selefi” ?


Këtij dyshimi shumë mirë i është përgjigjur Imam El-Albani (Allahu e mëshiroftë) në diskutimin e tij me një person në lidhje me këtë temë, e regjistruar në kasetën e njohur “Unë jam Selefi” dhe çfarë pason është një prezantim i pjesëve kryesore të këtij diskutimi.

Ky është debati:

Shejh el-Albani: “Kur të thuhet ty, “Cili është Med’hebi yt”, cila është përgjigjia jote?”

Pyetsi: “Musliman”.

Shejh el-Albani: “Kjo nuk mjafton!”.

Pyetsi: “Allahu na ka quajtur Musliman!” dhe citon fjalën e Allahut të Lartësuar, “Ai është i cili ju ka quajtur juve Musliman më përpara.” (el-Haxh 22:78).

Shejh el-Albani: “Kjo do të ishte përgjigjie e saktë nëse ne do të jetonim në Islamin, para kohës kur sektet të paraqiteshin dhe përhapeshin. Por nëse ne do të pyesnim, tani, çdo Musliman nga këto sekte me të cilët ne dallojmë në cështjen e akides, përgjigjia e tij nuk do të dallonte nga kjo fjalë. Të gjithë ata – Rafiditë Shiit, Khavarixhët, Alevit – do të thonin, “Unë jam Musliman”. Kështu që kjo nuk është e mjaftueshme në ditët e sotme.”

Pyetësi: “Në këtë rast, unë them, Unë jam Musliman bazuar mbi Librin (Kur’anin) dhe Sunnetin.”

Shejh el-Albani: “As kjo nuk mjafton.”

Pyetësi: “Pse?”

Shejh el-Albani: “Kush është ai i cili thotë, “Unë nuk jam Musliman bazuar mbi Librin (Kur’anin) dhe Sunnetin ?

Në këtë pikë Shejhu fillon të sqarojë në detaje rëndësinë e të bazuarit mbi Libër (Kur’an) dhe Sunnet me kuptimin e Selef us-Salih.

Pyetësi: “Në këtë rast, Unë jam Musliman bazuar mbi Librin dhe Sunnetin me kuptimin e Selef us-Salih.”

Shejh el-Albani: “Kur një person ju pyet për med’hebin tuaj, kjo është çfar do t’i thoni atij?”

Pyetësi: “Po”.

Shejh el-Albani: “Cili është mendimi juaj nëse ne shkurtojmë këtë frazë në gjuhë, pasi që fjalët më të mira janë ato që të shkurta por që sugjerojnë qëllimin e dëshiruar, kështu që themi, “Selefi” ?

Pyetësi: [Duke vazhduar aty ku kishte mbetur] “Në rregull, unë do të të bindem dhe unë do të them: Po (Unë pajtohem në lidhje me përmbledhjen në thënien “Unë jam Selefi”), akoma besimi im është ai paraprak, pasi që mendimi i parë që një person ka kur dëgjon se ti je Selefi është se ai kujton provojën e cila ka përfshirë ashpërsi, e cila ndonjëherë bëhet nga Selefitë.”

Shejh el-Albani: “Të sugjerojmë se fjalët tua janë të sakta. Nëse do thonit “Unë jam Musliman” a nuk do mendonte një person se je një Rafidi Shiit, ose Ismaili ?”

Pyetësi: “Eshtë e mundur, megjithatë, unë do ta kem pasuar ajetin fisnik, “Ai ju ka quajtur Musliman…”

Shejh el-Albani: “Jo vëllau im! Nuk e ke pasuar ajetin, pasi që ajeti e ka fjalën për Islamin në formën e duhur. Nevojitet që ju t’i drejtoheni njerëzve bazuar në nivelin e tyre të të kuptuarit, kështu që a do të kuptojë ndokush nga ti (kur të thuash “Unë jam Musliman”) që ti ke pasur për qëllim formën e dëshiruar të ajetit (Islamin i duhur) ? Dhe sa i përket paralajmrimeve që përmende (në lidhje me ashpërsinë), atëherë këto ndonjëherë janë të sakta dhe ndonjëherë nuk janë të sakta. Pasi folët në lidhje me ashpërsinë, atëherë kjo ndonjëherë mund të ndodhë nga individët, sidoqoftë kjo nuk është pasqyrë e një metodologjie që është e lidhur me dituri dhe besim. Lëri anash individët tani, ne në fakt jemi duke folur për menhexhin (metodologjinë). Kjo sepse kur ne themi Shiit, ose Khavarixh, ose Sufi, ose Mutezili, çështjet paralajmruese që ju ngritët më herët mund të aplikohen edhe për ta gjithashtu. Prandaj, kjo nuk është temë e debatit tonë. Ne po shqyrtojmë një emër që paraqet provë për med’hebin e një individi dhe i cili adhuron Allahun. A nuk kanë qenë të gjithë Sahabet Musliman?”

Pyetësi: “Natyrisht.”

Shejh el-Albani: “Megjithatë, ka pasur nga ta, njëri i cili ka vjedhur, ose ka kryer zina, por kjo nuk ka lejuar asnjërin nga ta të thotë, “Unë nuk jam Musliman”, përkundrazi ai është Musliman dhe besimtar në Allahun, si rrugë që ka zgjedhur, megjithatë ai ndonjëherë ka kundërshtuar rrugën që ai ka zgjedhur, sepse ai nuk është i pagabueshëm. Dhe për këtë arsye ne – Allahu të begatoftë – po flasim për një fjalë e cila tregon akiden tonë dhe mendimin tonë dhe pikën startuese në jetët tona dhe që reflekton me çështjet e fesë tonë përmes së cilës adhurojmë Allahun. Sa i përket çështjes se filani dhe filani janë të ashpër dhe filani e filani janë të butë, kjo është një çështje krejtësisht tjetër. Unë shpresoj se ju do të reflektoni në lidhje me këtë fjalë koncize (Selefi) në mënyrë që ju të mos këmbngulni në fjalën “Musliman”. Dhe ju e dini se askush nuk do të kutpoj çfarë ju synoni (duke përdorur fjalën “Musliman” si të vetme) kurr…”

Përktheu: Lirim Perçuku
Burimi:http://www.salafis.com/articles/sswi…bel-salafi.cfm

Postuar te Metodologji | Lini një koment

{FOTO E BALLINËS} 2. Forma e Namazit

Librat e Imam Albanit rahimehUllah të përkthyera në gjuhën shqipe

 1. Forma e Namazit

Forma e Namazit

 

Postuar te Foto të librave të përkthyera | Lini një koment

Vlerësim ndaj Sejid Kutubit

Vlerësim ndaj Sejid Kutubit

Pyetje: Autori i librit “Nën hijen e Kuranit” Sejid Kutubi, në fillim të spjegimit të sures Ta-Ha, përmend se: “Kurani është një dukuri kosmologjike sikurse dukuria e qiejve dhe tokës”, andaj si mendoni ju rreth këtyre fjalëve, të cilat e bëjnë përngjasimin e Kuranit në këtë mënyrë?

Përgjigje: Disa herë e kemi përsëritur se Sejid Kutubi, Allahu e mëshiroftë, nuk ishte një dijetar, por ai ishte një shkrimtar, i cili nuk ka ditur se si të shprehet rreth çështjeve të akides (besimit) islam, e veçmas akides selefije. Për këtë arsye nuk duhet duhet të merremi shumë me fjalët e tij, sepse ai nuk ishte një dijetar në kuptimin që ne e kemi për qëllim, pra nuk kishte dije rreth Kuranit dhe sunetit dhe rreth metodologjisë së brezave të parë, ku shumë nga shprehjet e tijë janë shprehje letrare e jo shkencore, e veçanërisht shprehjet selefije nuk janë të këtij lloji. Kurse ne nuk hamendemi për ta qortuar këtë shprehje, e cila bën përngjasimin e Kuranit në këtë mënyrë, rreth së cilës shprehje, më së paku mund të themi se ai ka dashur të thotë se Kurani nuk është fjalë reale e Allahut – sipas besimit të ehli sunetit-, apo ka dashur të thotë se është metaforë-sipas akides mu’tezilite. Unë mendoj se nuk duhet të ndalemi shumë tek fjalët e tilla, vetëm se duhet të sqarojmë se këto fjalë nuk janë të drejta sheriatikisht, dhe nuk bëh të shprehet rreth Kuranit në këtë mënyrë.

(Shejh Albani, kaseta nr.814, min: 00:32:45)

marrë nga FB Jeton Bozhlani

 

Postuar te Personalitete | Lini një koment

Shejh Albani për Hasan el-Bennan

Shejh Albani për Hasan el-Bennan

Hasen el Bena ka merita për shpëtimin e rinisë së Egjiptiti nga klubet e ndryshme, por ai ishte i mangët, dhe këtë mangësi është dashtë ta plotësoj nëpërmjet njerëzve tjerë rreth tij. Ai nuk kishte dije rreth Kuranit dhe sunetit, prandaj dolën prej tij disa mendime që vinë në kundërshtim me Kuranin dhe sunetin, qëndrimi i tij rreth emrave dhe cilësive të Allahut dhe gjëra të tjera nuk ishte qëndrim i një dijetari. Prandaj them se vëllazëria islame deri në ditët e sotit nuk kanë ndonjë dijetar që i udhëheq dhe këshillon sipas Kuranit dhe sunetit. Dhe nga bota Islame sot, me këtë numër të madh pjestarësh, duhet zgjedhë qindra apo mijëra dijetarë, të cilët bashkohen rreth një fjale të njëjtë, dmth në Kuran dhe sunet.

(Shejh Albani, kaseta nr.354, min: 00:40:54)

marrë nga FB Jeton Bozhlani

Postuar te Personalitete | Lini një koment

Ç ‘gjykim kanë murtedët afganë që luftojnë për komunizëm dhe kur bien rob në duart e muxhahidëve

Ç ‘gjykim kanë murtedët afganë që luftojnë për komunizëm dhe kur bien rob në duart e muxhahidëve

Në kasetën 286 të fetvave të sheikh Albanit i është bërë kjo pyetje:

Pyetja: Ç ‘gjykim kanë murtedët afganë që luftojnë për komunizëm dhe kur bien rob në duart e muxhahidëve thonë ne jemi myslimanë po ashtu edhe gratë e tyre a mund të konsiderohen robëresha?

Sheikh Albani në fillim e kupton se fjala është për njerëz që dihet më siguri se janë murtedë dhe pasi e kupton se fjala është vetëm për faktin që luftojnë përkrah komunistëve i thotë:
Nga ta dimë se janë murtedë? A vetëm për shkak se ai po lufton myslimanët dhe ajo po lufton myslimanët apo nga një gjë tjetër?

Pyetësi: këtu qëndron problemi?

Sheikh Albani: atëherë le ta marrim shtruar çështjen!
Nëse pyetja është: a vritet murtedi kushdo qoftë burrë apo grua? Për këtë ka thënë profeti alejhi selam: “Këdo që e ndërron fenë e tij, vriteni” e transmeton Buhariu.

Dhe në këtë pikë nuk shoh dallim mes burrit dhe gruas në kundërshtim me hanefitë por kush është murted nga feja e tij?

Nuk ka dyshim dhe është çështje për të cilën nuk ka kundërshtim se luftimi i ushtrisë myslimane nga disave që kanë qenë myslimanë përpara kjo nuk do të thotë me patjetër se ky që lufton ka dalë nga feja.

Tani duam të shtjellojmë se kush është murted dhe me çfarë gjëje bëhet murted? Kjo çështje njhet mirë në librat e fikhut: të lejë islamin dhe të hyjë në një fe tjetër
Unë nuk besoj se myslimani vetëm për shkak se është bërë komunist ka dalë nga feja sepse komunizmi nuk është fe por është rrugë politike –ska dyshim se është në kundërshtim me islamin dhe në veçanti kur merret plotësisht-
Komunistët në të gjitha vendet myslimane në Siri, në Irak etj, këta njerëz ne nuk i imagjinojmë dot se vetëm për shkak se janë bërë komunistë kanë lënë islamin e tyre se shumë prej tyre i ruajnë disa karakteristika të islamit si namazi dhe agjërimi dhe kjo për dy arsye:

1- ai në origjinë nuk e ka kuptuar tamam fenë se ajo i përfshinë të gjitha anët e jetës
2- se ai vetë nuk e kupton se komunizmi e kundërshton fenë por e kupton si ideologji ekonomike që interesohet për jetën ekonomike dhe çon në drejtësi shoqërore.
Prandaj nuk duhet vetëm për shkakun se një njeri që lufton në një ushtri në të cilën përgjegjësit e tij janë komunistë dhe ai vetëm se lufton me ta është murted.
Në këto raste duhet të shohim mënyra të tjera dënimi nga frika se mos biem në gjëra të ndaluara se kush bën një mysliman qafir ka mohuar

marrur nga FB-Abdullah Nabolli

Postuar te Metodologji, Pyetje dhe përgjigje | Lini një koment

Cila është mënyra e larjes së xhenazes-Imam Albani

Cila është mënyra e larjes së xhenazes-Imam Albani

Postuar te Video | Lini një koment

Fjalet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte) me rastin e marrjes se cmimit “Melik Fejsal el Alemijeh”

Fjalet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte) me rastin e marrjes se cmimit “Melik Fejsal el Alemijeh”:

“Ja tek jam, edhe pasi kalova nga jeta ime pothujase gjashtedhjete vite, vazhdoj te ecë ne rrugen e dijes fisnike. Vazhdimisht duke hedhur syte tek ajo (dija), per ta thjeshtuar e per ta sjelle sa me te kuptueshme. E megjithate, vazhdoj te jem ne shkallen e pare te saj. Nisur nga kjo, do doja tu drejtoja tri keshilla te sinqerta, nxenesve te dijes:

1- Ta mesojne dijen per (te larguar injorancen nga) vetet e tyre.

2- Le te jete dija, preokupimi dhe brenga e tyre kryesore.

3- Te mos nxitohen ne disa ceshtje te cilat nuk arrihen vecse me maturi dhe kerkim te vazhdueshem, si dhe duke hulumtuar detajet dhe pasojat.

marrë nga Udha e Besimtarëve FB

Postuar te Të ndryshme | Lini një koment

A lejohet të hapen shoqata(xhemijate) humanitare?

A lejohet të hapen shoqata(xhemijate) humanitare?

Shejh Muhammed Nasiruddin el-Albani, Allahu e Mëshiroftë

Kliko linkun, dëgjo/zbrite:
https://app.box.com/s/zih3xcjofjgs17moly02

 

Postuar te Audio | Lini një koment